Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İşletme

Ali Korhan ÖZEN, Tuncer YILMAZ
BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLETMENİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SPK’ya bağlı Anonim şirketler için “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” (Seri:IV, No:56) 30 Aralık 2011 tarihinde resmi gazetede bir tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile SPK, borsada faaliyet gösteren tüm şirketlerin yönetim kurulunda bağımlı (icracı) üyelerin yanında, bağımsız (icracı olmayan) üyelerinde bulunması zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk aslında işletmelerde hesap verilebilirlik, politika ve strateji belirleme, menfaat sahiplerinin haklarının korunması, şeffaflık ve objektifliği sağlamak açısından borsa şirketleri için oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür. Burada bahsedilen bağımsız üye, şirketle organik bir bağı ve icra yetkisi olmayan, dışarıdan atanan ve hiçbir baskı altında kalmadan görevini tam bağımsız bir şekilde yapabilme yetkisine sahip kişidir. Borsa şirketlerine gelen bu zorunluluk ile birlikte bizde bu çalışmada, 2012-2014 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve verileri süreklilik arz eden 140 imalat sanayi işletmesinin üç yıllık verilerini kullanarak, bağımlı ve bağımsız üye sayısının işletmenin finansal performansına olan etkisini geleneksel ve modern tabanlı çeşitli performans ölçütleri kullanarak analiz etmek istedik.

Anahtar Kelimeler: İmalat Sanayi, Bağımlı Üye, Bağımsız Üye, Hisse Başı Kâr, Roe, Roa, Mva, Tobin q.


THE EFFECT OF EXECUTİVE AND NON-EXECUTİVE DİRECTORS TO FİNANCİAL PERFORMANCE OF MANAGEMENT
 
On 30th December 2011 a declaration was published in the official gazete by CMB in regard to Determinig and Practicing Corporate Governance Principles (Serial : IV , No: 56) for Publicly-Traded Companies affiliated to Capital Markets Board (CMB). CMB imposed an obligation for the companies’ management boards to participate executive and non-executive members. It is possible to say that this obligation is highly important development for publicly-traded companies in terms of accountability , determination of policy and strategy, protecting the rights of stakeholders , providing transparency and objectivity in managements. The non-executive member mentioned here is the person appointed externally , handing the authority of executing the task fully independent under no pressure and has no organic bond and execution authorisation. In reference to this obligation for the publicly-traded companies, using three-year data of 140 manufacturing industry managements publicly-traded in İstanbul stock market which have continuous data between 2012-2014 years , we wanted to analyse the effect of the number of executive and non-executive members on financial performance of the management using modern based performance criterion.

Keywords: Manufacturing İndustry , Executive Member , Non-executive Member, Earnings Per Share, Roe, Roa, Mva, Tobin q.


Detay

İÇERİK