Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Ünal YAPRAK, Mehmet MERDAN
TİCARET LOJİSTİĞİNDE KULLANILAN BAZI STOK KONTROL YÖNTEMLERİNİN AFET LOJİSTİĞİNE UYGULANMASI: T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET LOJİSTİK DEPOLARI ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmanın amacı afet lojistik depoları örneği üzerinden, ticaret lojistiğinde ki bazı stok kontrol yöntemlerinin afet ve insani yardım lojistiğinde uygulamasını göstermek ve yeterli ve ekonomik stok seviyelerini belirlemektir. Bu çalışma bir uygulama çalışması olup çalışmanın sayısal verileri T.C. Kızılay Derneği’ nin 1980 – 2012 yılları arasındaki kayıtlarından elde edilmiştir. Depolara uygulanan stok kontrol ve talep tahmini yöntemlerine göre geçmiş dönemlerdeki toplam yardım malzemesi talepleri, istenen dönemlerdeki talep tahmini, ortalama günlük tüketim, güvenlik stoku seviyesi ve yeniden sipariş noktaları belirlenmiştir. Yapılan uygulamalarda depolarda bulunması gereken çadır, battaniye, yatak, ısıtıcı ve mutfak seti yardımları en az düzeyde (güvenlik stok seviyesi, çadır için 7142 adet, battaniye için 14495 adet, yatak için 707 adet, ısıtıcı için 4631 adet ve mutfak seti için 342 adet) basit ortalamalar yöntemine göre bulunurken (ısıtıcı hariç) en fazla düzeyde ise (güvenlik stok seviyesi, çadır için 16758 adet, battaniye için 39419 adet, yatak için 3755 adet, ısıtıcı için 10864 adet ve mutfak seti için 1262 adet) ağırlıklı hareketli ortalamalar yöntemine göre bulunmuştur. Ayrıca sonuçlarına göre, yakın dönemlere ağırlık veren stok kontrol veya talep tahmin yöntemlerinde stok seviyelerinin daha yüksek bulunduğu görülmüştür. Ticaret lojistiğinde ki bazı stok kontrol ve talep tahmini yöntemlerinin, geçmişte meydana gelen talep verilerine dayanarak afet ya da insani yardım lojistiği alanında uygulanmasıyla kritik stok seviyeleri elde edilmiştir. Ayrıca elde ettiğimiz sonuçlar bize, stok kontrollerinde kullanılacak sayısal yöntem çeşidinin sonuçlar bakımından önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Lojistiği, Ticaret Lojistiği, Stok Kontrolü, Talep Tahmini.


IMPLEMENTATION OF SOME STOCK CONTROL METHODS USED IN BUSINESS LOGISTICS ON DISASTER LOGISTICS: T.R. THE PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY DISASTER LOGISTICS STORAGE EXAMPLE
 
The purpose of this study through the example of disaster logistics warehouses, demonstrate the application of some inventory control methods in trade logistics on disaster logistics and determine adequate and economical inventory levels .This study is a case study, the digital data of study was obtained from the records of T. R. Red Crescent Society, the year 1980 - 2012. According to the implemented warehouse stock control and demand forecast method, by determining the total aid demands in the previous periods, estimated demand for the required period, the average daily consumption, safety stock levels and reorder points determined. In carried out applications tents, blankets, bed, heater and kitchen kit aid should be available on store at a minimum level (safety stock level, 7142 pieces tents, 14495 pieces blankets, 707 pieces beds, 4631 pieces heating and 342 pieces kitchen set) was found by the simple average method (excluding heating) at the maximum level (safety stock level 16758 pieces tents, 39419 pieces blankets, 3755 pieces beds, 10864 pieces heaters and 1262 pieces kitchen set) was obtained according to the weighted moving average method. Also according to the numerical results obtained in applications, in inventory control or demand forecast method focusing on near-term it was observed that inventory levels are higher. With applications on disaster or humanitarian logistics area based on the data demand that occurred in the past various numerical results can obtain critical stock levels. Also the results we achieved shows to us that kind of numerical methods to be used in stock controls are important in terms results.

Keywords: Disaster, Disaster Logistics, Trade Logistics, Stock Control, Demand Forecast.


Detay

İÇERİK