Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2015  Sayı: 58  Alan: Kamu Yönetimi

Mehmet TAMER
ÜST KURULLARDA KARAR ALMA
 
En genel ifadeyle alternatifler arasından bir seçim yapma işlemine karar alma denilmektedir. Karar, insanların gerek bireysel gerekse toplumsal yaşama faaliyetinden sonra karşılaştıkları karşısında yapması gereken temel bir eylemdir. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak günlük hayatta birçok defa karar alma eylemiyle karşı karşıya kalınabilmektedir. Üst Kurul, Bağımsız İdari Otorite veya başka bir ifadeyle Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar, ülkemizde çok hassas alanlarda görev yapan önemli özerk yönetim kademeleridir. Bu çalışmamızda ilk olarak kavramsal çerçeveye yer verilerek, karar alma ve üst kurul ifadeleri açıklanacak, ikinci bölümde ülkemizdeki bazı üst kurullar üzerinde durulacak, üçünde bölümde üst kurulların kararlarını nasıl aldığı irdelenecek, son bölümde ise sonuç ve değerlendirme yapılarak çalışma sona erdirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Karar, Üst Kurul, Üst Kurullarda Karar Alma


The Supreme Council in decision-making
 
In the most general sense, it is called decision-making to make a choice among alternatives. Decision is a basic action that an individual needs to do when he/she encounters either personal or social living activities. People usually face decision-making action either individually or institutionally in their daily lives. The Supreme Board, Independent Administrative Authority, or in other words, the Regulatory and Supervisory Boards are important autonomous management positions that function in very sensitive areas in our country In this study, firstly the conceptual framework was given, decision making and supreme board were defined. In the second section, some supreme boards in our country were highlightened, and how these boards make their decisions was analysed in the third section. In the final section, results and conclusion were presented.

Keywords: Decision, The Supreme Board, Decision-making in Supreme Boards


Detay

İÇERİK