Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 65  Alan: Psikoloji

Ahmet AKIN, Yasemin ÖZEN
MARKA TUTUM ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU:GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu araştırmanın amacı Burton, Lichtenstein, Netemeyer ve Garretson (1998) tarafından geliştirilen Marka Tutum Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırma 296 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin orijinal formda olduğu gibi tek boyutta yeterli uyum verdiği görülmüştür (x²= 12.68, sd= 8, RMSEA= .045, GFI= .99, NNFI= .98, NFI= .97, CFI= .99, AGFI= .96, IFI= .99, SRMR= .024). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik kat sayısı .68 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Marka Tutum Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Markaya yönelik tutum, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi


THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE ATTITUDE TOWARD PRIVATE LABEL PRODUCTS SCALE
 
This study examines the validity and reliability of Turkish Version of Attitude Toward Private Label Products Scale (Burton, Lichtenstein, Netemeyer, & Garretson, 1998). Participants were 296 undergraduate students. Results of confirmatory factor analysis showed that six items loaded on one factor (x²= 12.68, df= 8, RMSEA= .045, GFI= .99, NNFI= .98, NFI= .97, CFI= .99, AGFI= .96, IFI= .99, SRMR= .024). Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was .68. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.

Keywords: Attitude toward private label products, validity, reliability, confirmatory factor analysis


Detay

İÇERİK