Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Eğitim

Derya ATABEY, Esra ÖMEROĞLU
SOSYAL DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL DEĞERLER KAZANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma “Sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisinin incelenmesi” amacıyla gerçekleştirilmiştir. “Sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisi” ön test- son test ve kontrol gruplu deneysel desenle incelenmiştir. Sosyal değerler eğitimi programının, anasınıfına devam eden çocukların sosyal kazanımlarına etkisi amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen Ulu Önder İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. Ulu Önder İlköğretim Okulu anasınıfının sabah grubuna devam eden yirmi çocuk araştırmanın deney grubunu, öğleden sonra grubuna devam eden yirmi çocuk ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; anasınıfına devam eden çocukların sahip olduğu sosyal değerleri belirlemek amacı ile “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği” ve verilen cevapların kaydedilmesi için “Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği Cevap Formu” kullanılmıştır. Sosyal değerler eğitimi programının, anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisini ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sosyal Değerler Eğitimi Programı” kullanılmıştır. “Sosyal Değerler Eğitimi Programı” resimli çocuk kitapları temel alınarak hazırlanmıştır. “Sosyal Değerler Eğitimi Programı” yirmi dokuz eğitim durumundan oluşmaktadır. Çocuklara haftada üç gün eğitim verilerek uygulanmaktadır. Uygulama süresi eğitim durumunda yer alan etkinliklere göre farklılık göstermektedir. “Sosyal değerler eğitimi programının çocukların sosyal değerler kazanımına etkisini” belirlemek için bağımsız gruplarda karşılaştırma yapmak için Mann-Whitney U testi, bağımlı gruplarda karşılaştırma yapmak için ise Wilcoxen işaret testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 alınmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; “Sosyal Değerler Eğitimi Programının”, çocukların sosyal değerler kazanımında etkili olduğu ve bu etkisinin kalıcı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; eğitimcilere, resimli çocuk kitabı yazar - çizerlerine, yayınevlerine ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, Sosyal Değerler Eğitimi, Sosyal Değerler Eğitimi Programı, Okul Öncesi.


Effect Of The Program Of Socıal Values Educatıon On The Socıal Values Acquısıtıon Of Chıldren Attendıng To A Kındergarten
 
The current study was carried out to determine effect of the program of social values education on the social values acquisition of children attending to a kindergarten. As for the “Effect of the program of social values education on the social values acquisition of children attending to a kindergarten”, was examined through pre-test, post-test and control grouped experimental design. The effect of the program of social values education on the social values acquisition of children attending to a kindergarten was applied for the Ulu Önder Primary School determined through purposive sampling method. Twenty children attending the morning session of the Ulu Önder Primary School comprised the test group, while twenty other students attending to the afternoon session comprised the control group. As a data collection instrument of the research, “The Scale for Preschool Social Values Acquisition” was used to determine the social values of the children attending to a kindergarten and “Answer Form for the Scale for Preschool Social Values Acquisition” was used to register the replies. In order to determine the effect of the program of social values education on the social values acquisition of children attending to a kindergarten, “Social Values Education Program” developed by the researcher was used. “Social Values Education Program” was prepared depending on child books with pictures. “Social Values Education Program” was made up of twenty-nine educational status. It is applied teaching children three days a week. The application period varies depending on the activities taking place in the education. So as to determine the effect of “Social Values Education Program” on the social values acquisition of children, Mann-Whitney U test was used to compare independent groups and Wilcoxen Signed Rank Test was used to compare dependent groups. Significance level was taken as 0.05. It was also found that “Social Values Education Program” was effective on the social values acquisition of children and this effect was permanent. In the light of these results, educators, child book writers and painters, publishing houses and researchers were given some recommendations.

Keywords: Values Education, Social Values Education, Social Values Education Program, Preschool


Detay

İÇERİK