Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İktisat

Aslı ÖZTOPÇU
İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE YENİLİKÇİLİK VE EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ
 
Sosyo-ekonomik gelişmenin göstergelerinden biri olan ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörler oldukça fazladır. Bunlarda yenilikçilik politikalarının uygulanması istenilen sonuçlara ulaşımda kabul görmektedir. Ancak yenilikçilik kavramı iktisadi düşüncede sıklıkla tartışılan ve iktisat teorilerinde farklı bakış açılarıyla irdelenen bir kavramdır. Bugünkü ekonomik kalkınma anlayışının nasıl ortaya çıktığının anlaşılması için kavramın iktisadi düşünce sürecindeki gelişiminin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Elde edilen bilgiler yenilikçilik kavramının iktisadi önemini ve etkilerini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, yenilikçilik kavramının tarihsel süreçte iktisadi düşünce ekollerindeki yerini belirlemek ve teorik olarak gelişiminin evrelerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın sonucunda iktisat ve yenilikçilik arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bu sayede yenilikçilik algısının iktisat teorilerini nasıl etkilediği, sonuçları ve gelecekteki yerinin belirlenmesine yardımcı olacak analize ulaşılacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçilik, İktisadi düşünce, Ekonomik kalkınma


THE INNOVATION IN THE ECONOMICAL THOUGHT AND ITS SIGNIFICANCE AT ECONOMICAL DEVELOPMENT
 
There are many factors affecting the economical development which is one of the indicators of socio-economical development. The implementation of the innovation strategies at these factors are acknowledged for achieving the requested results. However, the innovation concept is discussed mostly in the economical thought and investigated by different point of views at economy theories. In order to understand how today’s economical development approach emerged, the development of the innovation concept through the economical thought process has to be determined. Information obtained shows the economic importance of the concept of innovation and its effects. The purpose of this study is to determine the significance of the innovation concept at the school of economical thought through the historical process and to investigate the phases of the development of the concept theoratically. This study determined relationships between economy and innovation. To sum up, the analysis in this study has the potential to shed light on the consequences and future of perception of innovation as well as how it affects theories of economy.

Keywords: Innovation, Economical thought, Economical development


Detay

İÇERİK