Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Eğitim

Ömer ÖZER, Murat YIKILMAZ, Ahmet ALTINOK, Ferhat BAYOĞLU
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) PSİKOLOJİK DANIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DANIŞAN PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
 
Çevrimiçi psikolojik danışma uygulamaları giderek artıyor olmasına rağmen , daha işlevsel çevrimiçi psikolojik yardım hizmetleri sunulabilmesi için psikolojik danışmanların ve danışanların çevrimiçi psikolojik danışmaya ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışmada psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumları yardım alan perspektifinden değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında psikolojik danışmanların çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumlarının cinsiyet, günlük bilgisayar kullanımı düzeyleri, toplam bilgisayar kullanım süreleri, bilgisayar kullanımına ilişkin öz yeterliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Rochlen, Beretvas ve Zack (2004) tarafından geliştirilen Yüz yüze ve Online Psikolojik Danışmaya Yönelik Tutum Ölçeği ‘nin çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumu ölçen maddeleri ve araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılarak 193 psikolojik danışmana ulaşılmıştır. Çevrimiçi ortamda toplanan veriler t testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda çevrimiçi psikolojik danışmaya yönelik tutumlarının cinsiyet, günlük bilgisayar kullanımı düzeyleri, toplam bilgisayar kullanım süreleri, bilgisayar kullanımına ilişkin öz yeterliklerine göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Sonuçlar ilgili alan yazın eşliğinde tartışılmış, ilerleyen dönemde bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: çevrimiçi psikolojik danışma, psikolojik danışman, tutum


THE INVESTIGATION OF COUNSELORS’ ATTITUDES TOWARD ONLINE COUNSELİNG UPON TAKING CLIENTS’ PERSPECTIVE
 
Although there is an increasing number of online counseling services, studies exploring clients’ and counselors’ attitudes toward online counseling services are needed to provide effective and efficient mental health counseling services. The purpose of this study is to investigate counselors’ attitudes toward online counseling in relation to counselors’ genders, their daily usage of computer, their total usage of computer, and their self-efficacy in computer usage. In this study, Personal Information Form, specific items from the Online Counseling Attitudes Scale, and the Face-to-Face Counseling Attitudes Scale (Rochlen, Beretvas, & Zack, 2004) were given to 193 counselors to measure attitudes toward online counseling. Data were analyzed by using independent samples t-test and one-way ANOVA. There were no statistically significant differences counselors’ attitudes toward online counseling and counselors’ gender, their daily usage of computer, their total usage of computer, and their self-efficacy in computer usage. The implications of these findings have been discussed in the literature review to provide some suggestions to researchers in the counseling profession.

Keywords: online counseling, counselor, attitude


Detay

İÇERİK