Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 54  Alan: Turizm

Seda ŞAHİN, Berna ŞAD
TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde internet teknolojileri ile ilgili yaşanan hızlı gelişimler, kişilerin oturdukları yerden bilgiye daha kolay ve daha hızlı ulaşabilmelerini sağlamaktadır. Tüketicilerin ürün satın almadan önce sanal ortamda bulunan bilgi ve yorumları inceleme eğilimi her geçen gün artmaktadır. Özellikle turizm gibi soyut ürünlerin tüketimi söz konusu olduğunda tüketiciler seyahate ilişkin bilgi alma sürecinde seyahat web sitelerinde paylaşılan e-yorumlara başvurmaktadır. E-yorumlar olarak belirtilen deneyim ve görüşlerin, turistik hizmet satın almak isteyen tüketiciler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türkiye’de turizm sektöründe olumlu imajın oluşmasında ve sektörün gelişiminde doğrudan etkili olan turist rehberlerine yönelik sanal ortamda yapılan yorumların incelenmesidir. Turist rehberlerine yönelik yapılan yorumlar Dünya’nın en büyük seyahat bilgi kaynağı TripAdvisor sitesinden elde edilen veriler yardımıyla değerlendirilmiştir. Yapılan yorumlar nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Değerlendirme sonucunda İstanbul Bölgesi için 2791 yorum incelenmiş ve turist rehberi ile ilgili yapılan 1544 yorum içerisinden 48 olumlu, 19 olumsuz tema olmak üzere toplamda 67 tema saptanmıştır. Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı 3400, olumsuz temaların tekrarlanma sıklığı 65 olmak üzere temaların toplamda 3465 kere tekrarlandığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları tüketicilerin genel olarak olumlu deneyim yaşadıklarını göstermektedir. İçerik analizi sonucunda genel olarak bilgili \ kültürlü ve mükemmel \ müthiş \ harika \ muhteşem \ olağanüstü \ inanılmaz \ süper \ büyüleyici \ etkileyici \ nefes kesici \ eşsiz \ unutulmaz temalarının en sık tekrarlananlar olduğu ortaya çıkmıştır. Olumsuz temalar içerisinde ise düşük düzeyde tekrarlanmasına rağmen az-yetersiz yabancı dil temasının en sık tekrarlanan tema olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TripAdvisor, İstanbul, turist rehberi, içerik analizi, tema


THE EVALUATION OF E-COMMENTS ON TOURIST GUIDES WITH CONTENT ANALYSIS
 
Today, rapid improvements in internet technologies provide people with easier and quicker access to information while sitting. The tendency of the customers to seek for information and comments on virtual environments before buying a product is increasing day by day. Especially when the consumption of intangible products such as tourism is the topic, consumers consult online travel web sites for shared e-comments to acquire information related with travel. Experiences and views defined as e-comments are important sources of information for customers who wants to buy touristic services. In this regard, the aim of this study is to analyze the online comments on tourist guides who have a direct effect on the formation of positive image in tourism sector and the development of this sector in Turkey. The comments on tourist guides have been obtained from the website "Trip Advisor" which is the biggest source of travel information. Comments have been analyzed using content analysis method which is a qualitative research method. As a result of the evaluation for İstanbul destination, 2791 comments have been analyzed and totally 67 theme have been determined, 48 of which are positive and 19 of which are negative, from 1544 comments on tourist guides. The themes are totally 3465 times repeated. Repetition frequency of positive themes are 3400 and the repetition frequency of negative themes are 65. As a results of this study consumers have a positive experience in general. In the wake of the analysis, themes such as intellectual / well-mannered and excellent / awesome / great / extraordinary / brilliant / unbelievable / super / enchanting / impressive / breathtaking / unique / unforgettable are the most frequent themes in general. It is also found that negative themes such as least-inadequate foreign language despite low repeated frequency is the most frequent theme inside the negative themes.

Keywords: Trip Advisor, Istanbul, tourist guide, content analysis, theme


Detay

İÇERİK