Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Sosyoloji

Dicle Özcan ELÇİ
İÇE ALINMA VE DIŞA ATILMA MEKANİZMALARIYLA DOGVILLE’DE KADIN İMGESİNİN TEMSİLİ
 
Sinema ve sosyolojinin karşılıklı bir verimlilik içinde sürdürdüğü ilişkiden doğan sinema sosyolojisi ve sinema sosyolojisinde etkili bir çözümleme yaklaşımı olarak kullanılan feminist sinema eleştirisinin perspektifinden yansıyan bu çalışma, Dogville filminde başkarakter olan Grace üzerinden sunulan “kadın imgesi”nin temsiline odaklanmakta; filmdeki kadın temsilinin toplumsal cinsiyet eksenli bir okuma ve sosyolojik argümanlarla, kapalı bir toplumsal doku örneğini yansıtan küçük bir kasabada hangi mekanizmalarla gruba dâhil edildiği ve gruptan dışlandığı üzerinde durulmaktadır. Bu analiz yapılırken, Grace karakterinin Dogville kasabası halkı ile olan ilişkileri dikkate alınmakta, kasaba halkının Grace’i başlangıçta bağrına basması ve sonrasında bağrından söküp atması bu temelde yorumlanmaktadır. Sonuç itibariyle, Grace karakterinin kasaba halkı tarafından “melek-merhametli kadın” ve “şeytan-fettan kadın” şeklinde kadına yönelik toplumsal cinsiyet kodlarından ikisine de oturtulduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kadın imgesi, sinema sosyolojisi, feminist sinema eleştirisi, Dogville.


THE REPRESENTATION OF WOMEN IMAGES WITH MECHANISM OF INCORPORATION AND EXPLUSION IN DOGVILLE
 
This study being reflected by the perspective of the feminist cinema critics beging used as an effective analysis method at the cinema sociology and cinema sociology arising from the relation between cinema and sociology mutually focuses on the description of “the woman image” presented through Grace who is the main character at Dogville film; this film focuses on with which machine female representation at the movie is added to the group and is excluded from the group with a social gender-based reading and sociological arguments at the small town reflecting the example of a closed social texture. When performing this analysis, the character of the town of Dogville, Grace and townspeople are taken into consederation relations with the people from the Grace of bosom embrace to wipe off initially and then interpreted on this basis. As a result, the character of the townspeople of Grace “by the angel-compassionate woman” and “devil woman” which was in the form of gender against women of the codes for both can be said.

Keywords: Woman imagery, cinema sociology , feminist cinema critics , Dogville.


Detay

İÇERİK