Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Eğitim

Ali ERYILMAZ, Ahmet KARA
ÖZSAYGI İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, özsaygı ile utangaçlık arasındaki ilişkileri incelemektedir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 18-22 yaşları arasında bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 117 kadın ve 105 erkek olmak üzere toplam 222 üniversite öğrencisi yer almıştır. Çalışmada veriler İki Boyutlu Özsaygı Ölçeği, Utangaçlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu aracılığı toplanmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler ile çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışma bulgularında, öz-yeterliliğin utangaçlığı anlamlı ve negatif yönde açıkladığı bulunmuştur. Aynı şekilde kendini sevmenin, utangaçlığı anlamlı ve negatif yönde açıkladığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre öz-yeterlilik ve kendini sevme, utangaçlığa müdahalenin önemli parçalarından biri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Özsaygı, utangaçlık, kendini sevme, öz-yeterlilik, üniversite öğrencileri


INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN SELF-ESTEEM AND SHYNESS
 
The aim of the present study is to investigate the relationships between self-esteem and shyness. Cross-sectional research design was used in this study. A total of 222 (117 females and 105 males) undergraduate students were included in this study. Data of this study were collected with Self-Esteem Scale with two dimensions, Shyness Scale and personal information form. Descriptive statistics and multiple regression analysis methods were used in this study. According to findings, not only self-liking but also self-competence were negatively related with shyness. The results indicate that self-liking and self-competence might be used as a part of implementation of shyness.

Keywords: Self-esteem, shyness, self-liking, self-competence, university students


Detay

İÇERİK