Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İşletme

Uğur UĞUR
İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞE OLAN İLGİLENİM DÜZEYLERİ: BİR ARAŞTIRMA
 
Üstün teknoloji, yoğun rekabet ve hızlı bilgi akışının hakim olduğu günümüz dünyasında internet her alanda kullanımı zorunlu olan bir unsur haline gelmiştir. Özellikle değişen yaşam koşulları, çalışma şartları, park sorunları, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gibi nedenlerle zamanı daha verimli kullanma ihtiyacı, insanları giderek daha çok internet üzerinden alışveriş yapmaya itmektedir. Dolayısıyla internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen gelirler işletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu durum işletmeler için üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. En genel tanımıyla ilgilenim, tüketicilerin bir konuya ya da ürüne karşı sergilediği ilgi ve önemdir. Tüketicilerin ilgisini çeken, dikkat ettikleri ya da önem verdikleri konuların belirlenmesi anlamında ilgilenim düzeylerinin ölçülmesi de firmaların tüketici davranışlarını anlama ve uygun stratejiler geliştirmeleri açısından önemlidir. Dolayısıyla tüketicilerin internetten alışveriş yapma konusunda ilgilenim düzeylerinin belirlenmesi, araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmada, literatürde çeşitli dönemlerde geliştirilerek son halini bulan beş boyutlu (ilgi, haz, gösterge, risk önemi, risk olasılığı) ilgilenim ölçeği vasıtasıyla, tüketicilerin online alışveriş hakkındaki ilgilenim düzeyleri ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnternet, Online Alışveriş, Tüketici İlgilenimi, İlgilenim Ölçeği


THE LEVELS OF INTERNET USERS’ CONSUMER INVOLVEMENT ABOUT ONLINE SHOPPING: A RESEARCH
 
In today's world dominated by superior technology, intense competition and rapid flow of information, the internet has become a mandatory element that use in every area. The need for using time more efficiently, pushed people to do more and more shopping on the internet by reasons especially such as changing living conditions, working conditions, parking problems, more involvement of women in business. Therefore, revenue derived from sales made over the internet are becoming increasingly important for businesses. This is an issue that needs to be emphasized momentously for businesses. Dealing with the most general definition, the involvement is the interest and importance exhibited by consumers about a topic or product. Measuring the level of consumer interest in terms of determining the issues that attracting, attention or importance of consumers, is important to understanding the behavior of consumers and to develop appropriate strategies by firms. Therefore, to determine the level of consumers involvement about making a purchase on the internet has been identified as the purpose of the research. In the study, it measured that the levels of consumer involvement about online shopping by the scale of five-dimensional (interest, pleasure, sign value, risk significance, risk probability) version of involvement that developed various periods ending in the literature.

Keywords: Marketing, Internet, Online shopping, Consumer Involvement, Involvement Scale


Detay

İÇERİK