Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İşletme

Altan AYAN - Murat TOPALOĞLU
ÖZYETERLİK İNANÇLARI, KENDİNİ İZLEME VE ÖZSAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
 
Araştırmanın amacı özyeterlik inançları, kendini izleme ve özsaygı düzeyi arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Bu kapsamda öncelikle özyeterlik inançlarının kendini izleme ve özsaygı üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca özsaygının kendini izleme üzerine etkisi incelenmiştir. Buna ilaveten özyeterlik inançları, kendini izleme ve özsaygının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 703 öğrenci üzerine uygulama yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Marmara bölgesindeki bir kamu üniversitesi öğrencileridir. SPSS 21 programı ile veri analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda frekans analizi, faktör analizleri, güvenirlik testleri, kolmogorov smirnov normallik testi, mann whitney u testleri, kruskal wallis testleri, korelasyon analizleri ve lojistik regresyon testleri yapılmıştır. Sonuçta özyeterlik inancının kendini izleme ve özsaygı düzeyi üzerine anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özyeterlik, Kendini İzleme, Özsaygı, Devlet Üniversitesi, Demografik Özellikler


THE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP AMONG SELF-EFFICACY BELIEFS, SELF-MONITORING AND SELF-ESTEEM LEVEL
 
The aim of the study is to investigate the relationship among self efficacy beliefs, self monitoring and self esteem level. In this scope primarily it is examined the effect of self-efficacy beliefs on self-monitoring and self-esteem. We also examined the effect of self-esteem on self-monitoring. In addition, we set out to examine whether or not self-efficacy beliefs, self-monitoring and self-esteem vary according to demographic characteristics. An application was made upon 703 students studying at a public university. The research sample comprises the students of a public university in the Marmara region. Data analysis was performed with SPSS 21. In this scope frequency analysis, factor analyses, reliability tests, Kolmogorov-Smirnov normality test, Mann-Whitney U tests, Kruskal-Wallis tests, correlation analyses and logistic regression tests were performed. Consequently, self-efficacy belief was determined to be a significant effect on self-monitoring and self-esteem levels.

Keywords: Self-efficacy, Self-monitoring, Self-esteem, Public University, Demographic Characteristics


Detay

İÇERİK