Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Tarih

Müesser ÖZCAN, Hatice DEMİR KÜRECİ, Fehime ESRA ÖZER
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BEBEK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK: MEMEDEKİ ÇOCUK NASIL BESLENİR?
 
Amaç: Bu çalışmayla Cumhuriyetin ilk yıllarında bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar arasında yer alan çocuk sağlığını koruma ve geliştirmek için halk eğitimlerine yönelik örnek niteliğindeki eserde çocuk beslenmesine ilişkin verilen bilgiler günümüz Türkçesine çevrilip sadeleştirilerek, güncel bilimsel bilgiler ışığında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile Türk Tıp Tarihi yeni bir kaynak belge daha kazanmış olacaktır. Yöntem: Araştırmaya konu olan eser, öncelikle araştırmacılar tarafından gözden geçirilmiştir, yapılan ilk değerlendirmeden sonra Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman olan akademisyen ile tekrar okunarak kolay anlaşılmasını sağlamak için sadeleştirme işlemi yapılmıştır. Bu işlemin ardından elde edilen veriler güncel bilimsel bilgiler ışığında yorumlanmıştır. Bulgular: İncelenen eser; çocuk ölümleri, çocukların beslenmesi, çocuğun gelişimsel özelliklerinin değerlendirilmesinden, anne sağlığına kadar pek çok bilgiyi annelerin anlayabileceği bir dille topluma sunmaktadır. Uzun süren savaşlardan çıkmış, yetişmiş insan gücünün, ekonomik kaynakların sınırlı olduğu bir dönemde Dr. Ali Vahid’ in günümüzde de çoğu geçerliliğini ve bilimselliğini koruyan bilgiler ışığında toplum sağlığının önemli bir unsuru olan bebek sağlığı konusundaki bu kitabı dönemin çocuk sağlığı konularına ışık tutan önemli bir belge niteliğindedir Sonuç: Yaklaşık bir asır önce bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalışmaların güncel bilimsel yaklaşımlara uygunluk gösterdiği, bilimsel bir metodolojinin izlendiği görülmektedir. Özellikle anneler özelinde, toplumun sağlık konusunda bilinç ve eğitim düzeyine önem veren çalışmalar bir devlet politikası olarak yapılmıştır. Bu bağlamda bu çalışmaya konu olan “Memedeki çocuk nasıl beslenir?” kitabı içeriği, halkın anlayacağı bir dilde yazılması ve sık karşılaşılan sorulara pratik yanıtlar sunması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk; Beslenme; Eğitim; Tıp; Tarih


An Example of the Studies Aimed at Preventing Infant Mortality During the First Years of the Republic: Memedeki Çocuk Nasıl Beslenir?
 
Aim: The aim of this study is to evaluate the information in the book regarding child nutrition in the light of the current scientific knowledge by translating it into current Turkish language and abbreviating it. The book was among the studies done for preventing infant mortality during the first years of the Republic and an example to the public education for protecting and improving child health. This study will also provide a new source document to the Turkish Medical History. Method: First the book was reviewed by the researchers. After the first evaluation, it was read with an academician, who is an expert of Turkish Language and Literature, and abbreviated in order to make it more articulate. After the abbreviation, the obtained information was interpreted in the light of current scientific knowledge. Findings: The reviewed book offers information about infant mortality, child nutrition, and evaluation of the child’s developmental characteristics, maternal health and more by using a plain language. It was written by Dr. Ali Vahid during a period of long wars, limited economic resources and also limited qualified man power. The book is about child health issues of the time, which is an important part of public health. Most of the information in the book is currently still valid and scientific and the book is considered as an important document. Conclusion: It can be seen that the studies to prevent and diminish the infant mortality, which were carried on approximately a century ago, are in accordance with the current scientific approaches and a scientific methodology was followed. Studies that put emphasis on society’s and especially mother’s awareness and education about health were carried on as government policy. Thus the content of the book “Memedeki çocuk nasıl beslenir?” is important in terms of its plain language and providing practical answers to common questions.

Keywords: Children; Nutrition; Training; Medicine; History


Detay

İÇERİK