Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Eğitim

Levent DENİZ, Aynur KAYA, M. Furkan TAYFUR
ÖĞRETMENLERİN ÖZ VE MESLEKTAŞ DEĞERLENDİRMENİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Öğretmenlerin öz ve meslektaş (akran) değerlendirmesinin mesleki gelişimlerine katkısına ilişkin görüşlerinin saptanması bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler öğretmenlerin okullarında yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili, Çekmeköy ve Ümraniye ilçelerinde bir meslek lisesi ve bir ortaokulda görev yapan 10 meslek lisesi ve 10 ortaokul öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğretmenlerin seçiminde ölçüt olarak en az iki yıllık mesleki tecrübe aranmıştır. Öğretmenler kendilerinin mesleki görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını, bunun sonucunda okullarında kendi istekleriyle öz değerlendirme yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öz değerlendirme yoluyla eksiklerini ve güçlü yanlarını görmelerinin kendilerini daha iyi tanımalarına yol açtığını ve mesleki gelişimlerine katkı konusunda onları daha aktif yaptığını belirtmişlerdir. Meslektaş değerlendirmesinin ise kendilerini ve meslektaşlarını geliştirmede çok faydalı olduğunu ancak bunu yapabilmek için samimi bir ortamın bulunması gerektiği hususunda ortak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler okulda öz ve meslektaş değerlendirmenin oluşabilmesi ve etkili olabilmesi için, okul ortamının takım çalışmalarına değer verilen, başarıların desteklendiği ve ödüllendirildiği, bireysel olarak eleştirilere açık olunan bir ortam olması gerekliliğini vurgulamışlardır. Ayrıca yöneticilerin de tüm bu değerlendirme süreçlerinde izleme ve yeri geldiğinde görüş bildirme hususlarında kendilerini sorumlu hissettiği bir ortamda öz ve meslektaş değerlendirmenin kendilerinin mesleki gelişimlerine olumlu yönde katkılar sağlayacağını belirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Öz değerlendirme, meslektaş değerlendirme, akran değerlendirme, mesleki gelişim, öğrenen okul, öğretmen


TEACHERS' VIEWS ABOUT SELF AND COLLEAGUE ASSESSMENT ON THE CONTRIBUTION TO THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT
 
The main aim of this research is to investigate the teachers’ views about self and colleague (peer) assessment on the contribution to their professional development. The research was conducted as phenomenological design with semi structured interviews with teachers. The participants comprised ten vocational high school and ten middle school teachers from two schools in two different counties of Istanbul. Two years experience of teaching was accepted as a criterion for the selection of teachers. The teachers expressed that they were all aware of their duties and responsibilities and made self assessment by their will to develop themselves. They also indicated that they realized the powerful and weak sides of themselves via self assessment that kept them active to contribute their professional development. The teachers reached a consensus on the value of colleague assessment to develop themselves and their colleague but they also indicated that a friendly environment was needed for colleague assessment. The teachers emphasized a school environment where team working was considered valuable, success was rewarded and individual criticism was freely accepted for the effectiveness and sustainability of self and colleague assessment. The teachers also remarked that the importance and assistance of school administrators who felt responsible for the process of these assessments by following and giving appropriate feedback would positively affect and contribute the teachers’ professional development.

Keywords: Self-assessment, colleague assessment, peer assessment, professional development, learning school, teacher


Detay

İÇERİK