Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Spor Bilimleri

Hulusi ALP, O.Kürşat ERGÜL
ŞİDDET EĞİLİMLİ ERGENLERİN SALDIRGAN DAVRANIŞLARINA FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORTİF OYUNLARIN ETKİSİ
 
Bu araştırmada amaç; ilköğretim çağındaki şiddet eğilimli ergenlerin saldırgan davranışlarına fiziksel aktivite ve sportif oyunların etkisini incelemektir. Araştırma modeli, ön test - son test, kontrol gruplu desenle yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Aydın ilinde bir ilköğretim okulunda okuyan 10-12 yaş aralığındaki şiddet eğilimli davranışlar gösteren ergen öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu iki aşamada oluşturulmuştur. Birinci aşamada; okul rehber öğretmeni tarafından, şiddet eğilimli davranışlar gösteren 15 ergen öğrenci belirlenmiştir. İkinci aşamada ise; okul rehber öğretmeni tarafından belirlenen, şiddet eğilimli saldırgan davranışlar gösteren ergen öğrencilerin arasından araştırmacı tarafından basit tesadüfi yöntemle belirlenen 8 ergen öğrenci ile uygulamanın yapılacağı deney grubu, geriye kalan 7 ergen öğrenci ile de kontrol grubu oluşturulmuştur. Araştırma sonunda değerlendirme yapabilmek için deney ve kontrol grubundaki ergenlerin ailelerine “Okul Sosyal Davranış Ölçekleri” çalışmanın başında ön-test ve çalışmanın sonunda son-test olarak uygulanmıştır. Bu testin sonuçları spss istatistik programı ile yapılmıştır. Gruplar arası sıra ortalaması farklarının karşılaştırmasına, sıralı olmayan bağımsız değişkenlere Mann-Whitney U Nan-Par testle, Grup içi ortalama farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle bakılmıştır. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıştır. Araştırma sonucunda; şiddet eğilimli davranışlar gösteren ergenlerin, şiddet içerikli davranışlarının azalmasında fiziksel aktivite ve spor etkinliklerinin etkili olduğu görülmüştür. İstatistikî sonuçlar (p< 0.05) ve (p< 0.01) önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Spor, Şiddet, Ergen


EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS GAMES ON AGGRESSIVE BEHAVIOR VIOLENCE PRONE ADOLESCENTS
 
The aim of this research; Violence-prone adolescents in primary schools is to examine the effects of physical activity and sports games on aggressive behavior. Research models, pre - post test was conducted with the control group design. The research population, prone to violence in the 10-12 age range read at an elementary school in Aydin province consists of students with behavior of adolescents. The research sample group was formed in two stages. In the first stage; by school guidance counselor has been identified 15 adolescent students who are prone to violent behavior. In the second stage; Determined by the school guidance counselor, a simple random method specified 8 adolescent experimental group that made the students with the practice by researchers from the adolescent students showing aggressive prone to violent behavior, the remaining 7 with adolescent students in control groups were formed. Research results to parents of adolescents in the experimental and control groups to make an assessment "School Social Behavior Scales" at the beginning of the study was administered a pre-test and post-test at the end of the study. The results of this test was performed with SPSS statistical software. The between-group difference in comparison to the average order, non-sequential argument to the Mann-Whitney U test Nan-par, while the intra-group comparison of mean differences were analyzed with the Wilcoxon test Nan Par. For Type 1 error α = 0.05 and 0.01 level has been taken. As a result of the research; Adolescents with behavior prone to violence, physical activity has been shown to be effective in reducing violent behavior and sporting events. Statistical results (p <0.05) and (p <0.01) were significant at the significance level.

Keywords: Physical Activity, Sports, Violence, Adolescent


Detay

İÇERİK