Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Turizm

Ali TÜRKER, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
DENEYİMSEL PAZARLAMANIN HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI: YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ
 
Tüketicilere satın alma süreçlerinde yaşatılacak deneyimleri ne kadar olumlu ve ne kadar farklı olursa, tüketicinin satın aldığı üründen tatmin düzeyi ve o ürünü yakınlarına tavsiye düzeyi o derece artacaktır. Özellikle turizm ürünleri gibi soyut unsurların yoğunlukta olduğu sektörlerde bu durumun etkisi artmaktadır. Halk bilimi ürünleri de somut olmayan unsurların ağıtlıkta olduğu ürünlerdir. Halk bilimi, bu ürünlerin araştırılması, derlenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedeflemektedir. Ankara İli’nin Beypazarı İlçesinde kurulan ‘Yaşayan Müze’, bu amaçları ziyaretçilere deneyimler yaşatarak sergilemektedir. Söz konusu yöntemin turizmde de kullanılması durumunda hem Türk Halk Kültürü ürünlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması söz konusu olacak, hem de turistlere yaşatılacak farklı deneyimlerle ziyaretti memnuniyeti arttırılmış olacaktır. Bu çalışma kavramsal bir çalışma olup ‘Yaşayan Müze’ örneğinin turizm literatürüne kazandırılması ve sektörde yaygınlaştırılmasının tartışmaya açılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, öncelikle deneyim pazarlaması, halk bilimi ve somut olmayan kültürel miras unsurlarından bahsedilmiş; daha sonra ‘Yaşayan Müze’ örneği incelenmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde ‘Yaşayan Müze’ örneğinin turizmde yaygınlaştırılmasının önemi ve yöntemleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deneyim Pazarlaması, Halk Bilimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Yaşayan Müze.


USAGE OF EXPERIMENTAL MARKETING IN FOLKLORE: SAMPLE OF LIVING MUSEUM
 
How different and how much positive the consumer experiences during the purchase process are, satisfaction level from purchased product and level of recommendations to kith and kin will that much increase. This situation becoming much more effective especially in sectors where intangible components, like tourism products, have majority. Folklore products are also mostly intangible products. Folklore aims to explore, collect, protect and pass down of these products. A “Living Museum” , constituted in Beypazarı county of Ankara, exhibiting its products for visitors to be experienced for sake of these aims. When this method begin to use in tourism both Turkish folklore will be introduced and pass down and also visitor satisfaction will increase by varied experiences of tourists. This conceptual study aims to add “Living Museum” sample into tourism literature and bring this subject up for discussion in order to disseminate in sector. For this purpose, primarily experimental marketing, folklore and intangible cultural heritage components are discussed; afterwards “Living Museum” sample is examined. In conclusion part of survey importance and technics of dissemination of “Living Museum” sample in tourism.

Keywords: Experimental Marketing, Folklore, Intangible Cultural Heritage, Living Museum.


Detay

İÇERİK