Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İşletme

Melahat ÖNEREN, Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Ahmet HARMAN
BİLGİ PAYLAŞIMININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞA VE ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Bilgi paylaşımı, bilgi yönetimi kapsamında örgüt içerisinde bireyin sahip olduğu bilginin diğer bireylere aktarılmasıdır. Bilgi paylaşımı başarıyı hedefleyen tüm örgütler için hayati önem taşır. Bu çalışma bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkilerini incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmada bilgi paylaşımının çalışanlar açısından yenilikçi kültür oluşturmalarında ve örgütsel güven ve alt boyutları olan yönetici, çalışanlar arası ve örgüte olan güveni sağlamadaki rolüne dikkat çekmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda mobilya sektöründe faaliyet gösteren 209 çalışana anket uygulanmış ve elde edilen veriler Spss 16.0 programında frekans, t-testi, tek yönlü varyans, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak katılımcı çalışanların bilgi paylaşımı ile yenilikçi davranış ve örgütsel güven boyutları olan yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi paylaşımı, yenilikçi davranış, örgütsel güven


IMPACT OF INFORMATION SHARING IN A RESEARCH ON ORGANIZATIONAL TRUST AND INNOVATIVE BEHAVIOUR ABSTRACT
 
Information sharing is to transfer the knowledge of the individual in the organization to the other individuals within the scope of knowledge management. Information sharing is of vital importance for all the organizations aiming at success. In this study information sharing is designed to examine innovative behavior and the effects of organizational trust. Creating an innovative culture of sharing information in terms of employees and organizational trust the managers and sub-dimensions, providing confidence among employees and the institution has been tried to draw attention to the importance of the role. In this context, the furniture industry operating in a questionnaire was administered to 209 employees. SPSS 16.0 program, frequency, correlation and regression analysis were subjected to. As a consequence, participants in the sharing of information with the innovative behavior of employees dimensions of organizational trust and confidence in the managers, colleagues, significant relationship between trust and confidence institution were identified.

Keywords: Information Sharing, Innovative Behavior, Organizational Trust


Detay

İÇERİK