Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

Selçuk CÜRE
BIST’TE İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ FİRMALARINA AİT AR&GE GİDERLERİNİN ÖZSERMAYE KARLILIĞINA ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
 
Teknoloji Firmaları ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren ve insan ihtiyaçlarının etkin karşılanmasını sağlayan önemli kurumlarındandır. AR&GE faaliyetleri bu tür kuruluşların başarısında bilgi ile bütünleşik yapıları gereği büyük öneme sahiptir. Çalışmada hisse senetleri BIST’te işlem gören 16 teknoloji firmasının AR&GE verileri ve sermaye kârlılığı (ROE) arasındaki ilişki panel veri analizi yapılarak araştırılmıştır. Kullanılan yöntemler Im, Peseran ve Shin (2003) panel birim kök ve Pedroni panel eşbütünleşme testleridir. IPS (2003) birim kök testi sonucunda serilerde birim kök saptanmıştır. Serilerin birincil farkları alınmış ve durağanlığın olmadığı gözlemlenmiştir. Pedroni panel eşbütünleşme testi sonucuna göre AR&GE giderleri ile sermaye kârlılığı arasında uzun dönemli bir ilişki saptanmış; firma değerinin artmasının sermaye karlılığını etkilemediği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Firmaları, AR&GE Giderleri, Sermaye Karlılığı (ROE), Panel Veri Analizi


EFFECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES’ ON RETURN ON EQUITY OF TECHNOLOGY FIRMS OPERAND IN BIST: PANEL DATA ANALYSIS
 
Technology Companies are the significant enterprises providing the efficient meet of human needs and showing the level of economic growth. Research and Development (R&D) works have great importance in these kind of organizations’ achievement as a result of these firm’s structure integrated with knowledge. In this paper the relation between R&D data and ROE of 16 technology firms stock operand in BIST have been resarched with panel data analysis. Im, Pesaran and Shin (2003) panel unit root and Pedroni panel cointegration tests are used as method. In the result of IPS (2003) unit root test, unit root has been determined in both series. Primary variations of series are taken and non-stability are observed. According to the results of Pedroni panel cointegration test, long term relation between R&D expenses and ROE has been observed; and firm value’s increment is not effecting the ROE.

Keywords: Technology Companies, R&D Expenses, Return on Equity (ROE), Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK