Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İşletme

Pınar GÖKTAŞ
Y KUŞAĞININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR MODEL: MUTLULUK YÖNETİMİ
 
Genel olarak yaşamın en temel amacı mutluluktur ve tüm bireyler yaşamları boyunca mutlu olmak istemektedir. Son yıllarda şirketler mutlu çalışanlar ile başarıya ulaşabileceklerinden hareketle onları motive eden bazı uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Özellikle 1980-1999 arası doğanları kapsayan ve iş hayatında sayıları gittikçe artan Y kuşağını elde tutmak isteyen kurumlar klasik yapılardan farklı olarak “Mutluluk Yönetimi” modelini uygulamaktadır. Mutluluk yönetim modeli kapsamında kültür, sanat, spor gibi etkinliklerin yanısıra farklı organizasyonlar da düzenlenmekte, eğitim fırsatları sunulmakta, mutlu çalışma ortamları yaratılmaktadır. Böylece mutlu çalışanlar daha üretken, daha başarılı ve şirketlerine daha sadık olabilecektir. Bu çalışmada şirketlerin Y kuşağını motive etme ve elde tutmak için geliştirdikleri Mutluluk Yönetimi uygulamalarına yer verilmiştir. En mutlu çalışanlara sahip şirketlerin ortak özelliklerine bakıldığında mutlu çalışanlara odaklanan üst yöneticilere sahip oldukları ve çalışanlarına değer verdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mutluluk Yönetimi, Mutluluk Yönetimi Modeli, Mutluluk Yöneticiliği


A NEW MODEL OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR GENERATION Y: HAPPINESS MANAGEMENT
 
In general, the main purpose of life is happiness and all individuals want to be happy in their lifetime. In recent years, companies with reference to achieve success with happy employees, they perform some practices for motivating them. Especially organizations that want to retain Generation Y who was born between 1980-1999 and the growing number of business life, they implement the model of Happiness Management unlike the classic structure. In the concept of the Happiness Management Model, culture, arts, sports activities as well as different organizations are arranged, educational opportunities are offered, happy working offices are created. So happy employees are more productive, more successful and more loyal to the company. In this study, it is mentioned that practices of Happiness Management for retaining and motivating of generation Y. When examining the common characteristics of companies with happiest employees, it shows that they have top managers who are focused on happy employees and they value their employees.

Keywords: Generation Y, Human Resources Management, Happiness Management, Model of Happiness Management, CHO (Chief Happiness Officer)


Detay

İÇERİK