Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Halkla İlişkiler

Yasemin BOZKURT, Mine OYMAN
OYUN YA DA REKLAM? GENÇ OYUNCULAR EĞLENCE İÇERİKLİ OYUN REKLAMLARI NASIL ALGILIYOR?
 
Yeni medya uygulamaları arasında yer alan oyun reklamlar, markayla tüketicileri eğlenceli bir ortamda bir araya getiren ve her geçen gün reklamverenler tarafından tercih edilme oranı artan bir reklam uygulamasıdır. Özelliği, video oyunu ve eğlence içeriği temelinde marka mesajını tüketiciyle buluşturmasıdır. Bu araştırmanın amacı, çevrimiçi ortamda oyun oynayan insanların oyun reklamları “oyun” ve “reklam” bakış açısına göre nasıl algıladığı ve bu uygulamaları nasıl değerlendirdiğini ortaya çıkarmaktır. 18-24 yaş arası 27 genç internet oyuncusuyla odak grup görüşmeleri yapılarak araştırma verilerine ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; oyuncular oyun reklamların ticari bir amaç için tasarlandığı bilincine sahip olsalar da, bazı koşullara bağlı olmak şartıyla bu uygulamaları “oyun” olarak algılamakta ve oynamaktadır. Reklam uygulamasını reddetmesinin aksine; tüketici-teknoloji-iletişim boyutlarındaki değişimler göz önüne alındığında, yapılması gereken bir uygulama olarak değerlendirmektedirler. Ayrıca oyunlarda marka olması, oyuncuların “oyun” algısını ve eğlence deneyimini olumsuz etkilememektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyun reklam, algı, video oyun, oyun-marka etkileşimi, video oyuncusu, eğlence içeriği.


ADVERTİSİNG OR GAME? HOW YOUNG PLAYERS PERCEIVE ADVERGAME WITH ENTERTAINMENT CONTENT?
 
Advergame located between new media practices is one of the advertising practices bringing consumers and brands together with in a fun environment and increasing rate preferred by advertisers every day. It's property is to bring together brand messages and consumers on the basis of video game and entertainment. The purpose of this research is to find out that how the people playing online game perceive advergame by the perspective "game" and "advertising" and how they evaluate these practices. Research data was reached by making focus group with 27 young internet players between 18-24 ages. The resulting data were analyzed using content analysis. According to the study results although players were conscious that advergame is designed for the purpose of commercial, they perceived and played this practice as a "game" in certain conditions. Unlike the rejection of the advertising practices; they evaluated a practice needs to be done when the changes in the consumer-technology-communication dimensions were considered. Furthermore the brand in the game didn't adversely affect the player's "game" perception and entertainment experiences.

Keywords: Advergame, perception, video game, game-brand interaction, videogame player, entertainment content.


Detay

İÇERİK