Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Tarih

Ramin SADIGOV
LAVR KORNİLOV: İSYANCI BİR GENERALİN PORTRESİ
 
Rusya askeri tarihinin en mühim komutanlarından biri olan General Lavr Kornilov, hayatı boyunca aldığı kararlar ve yaptığı faaliyetler ile üzerinde en fazla tartışma yapılan kişilerden biri olmuştur. Sıradan bir Kazak ailesinde doğmuş olmasına rağmen general rütbesine kadar yükselebilmiş Kornilov, özellikle 1917 yılındaki iki devrim arasındaki dönemde Geçici Hükumet’e karşı askeri darbe girişiminde bulunmakla kendi istediği yönetim tarzını oluşturmak istemiş, lakin başarılı olamamıştı. Darbe girişimi akamete uğrayınca tutuklanarak hapse atılmış, kısa bir süre sonra ise hapisten kaçarak Don vilayetine gitmiş ve hayatının sonuna kadar orada Bolşevik yönetimine karşı savaşmıştır. Bu çalışmada, ömrünün sonuna kadar inandığı gerçekler uğrunda yaşayan General Kornilov’un hayatı ve faaliyetleri araştırılmıştır. Çalışmanın hazırlanması sırasında dönemin arşiv vesikaları ve tanıklarının hatıraları büyük bir titizlikle incelenmiştir. Konuyla ilgili Türkiye’de daha önce kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle çalışmanın mezkûr alandaki boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kornilov Olayı, Rus Ordusu, I. Dünya Savaşı, Beyaz Ordular, Bolşevikler, Rusya Geçici Hükumeti.


LAVR KORNILOV: PORTRAIT OF A REBELLIOUS GENERAL
 
Lavr Kornilov, who has been one of the most prominent commanders of the Russian military history, has been one of the most discussed person due to the his activities and decisions taken throughout his life. Born in an ordinary Kazakh family and being able to rise to the rank of general, Kornilov intended to form the regime by attempting the coup against Interim Government especially between two revolutions in 1917, but he failed. Being arrested and put in jail after the coup attemption, the general managed to escape from the jail to Don provision and struggles against Bolshevik rule until the end of his life. In this study it is investigated his life and activities of General Kornilov who lived for the sake of truth he believed till the end of his life life and activities. The archive documents and recollections of witnesses was examined with great care during the preparation process of the study. There has not been a comprehensive study before on the subject in Turkey. For this reason, it is believed that the study will fill gap in the field.

Keywords: Kornilov Affair, Russian Army, World War I, White Armed Forces, Bolsheviks, Russian Provisional Government


Detay

İÇERİK