Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Tarih

İbrahim AYTAR
MERSİN LİMAN İNŞAAT SÜRECİ VE YEREL BASINA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
19. yüzyıl Doğu Akdeniz deniz ticaretinin parlayan bir yıldızı olan Mersin Limanı’nın artan ticaret hacmi ile birlikte var olan iskelelerin eksiklikleri ve sayıca azlığı nedeniyle talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Bu çerçevede 19. yüzyılın sonlarından itibaren kentte modern bir liman inşa edilmesi fikri belirginleşmiş ve bazı girişimlerde söz konusu olmuştur. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı Mersin’de modern bir liman inşası 1954 yılına kadar gerçekleşememiştir. Yaşanan bu süreç hem kent halkı tarafından hem de kentin yöneticileri, aydınları, basını tarafından yakından takip edilmiştir. Bu çalışma çerçevesinde özellikle kent basınına yansıyan haberler üzerinden limanın inşa süreci izlenmeye çalışılmıştır. Basında yer alan haber ve yorumların dışında konuyla ilgili Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde yer alan belgelerden de yararlanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Mersin’de modern bir liman inşa girişimlerin kent basını tarafından sıkı bir biçimde takip edildiğini ve hemen hemen her gün limanın yetersizliği ve eksikliklerine dair haberlerin yer aldığını, bu anlamda kent kamuoyunun da bilgilendirilerek sürece olan ilgisi yoğun tutulmuştur. Bu anlamda çalışma iki başlıkta toparlanmaya çalışılmıştır. 19. yüzyılın sonlarından itibaren limanın inşa edilmesi amacıyla yapılan girişimler ve basında yer alan haberler başlığıyla Mersin Limanının inşa süreci değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mersin Limanı, liman inşaatı, yerel basın, haber, Demokrat Parti.


An Evaluation based on Mersin Port Construction Period and the Reflections to the Local Press
 
A shining star of the 19th century Eastern Mediterranean shipping trade, Mersin Port is no longer meeting the requirements and demand due to increasing trading volume as well as the lack of piers. For this reason, there has been an idea since late 19th century about building a modern port in the city, and there have been some initiatives taken towards this idea. However, due to several reasons, construction of a port in Mersin had not started until 1954. This process was closely observed by the local community, the city’s administrators, intelligentsia and the press. Within the scope of this construction, through the news of the local press, the construction process of the port was followed. Apart from the news and comments from the press, the documents from the Prime Ministry and Ottoman and Republic Archives were utilized. According to the research results, the local press was closely following the construction process, and the insufficiency and incompleteness of the port were reported in the news almost every day; therefore the community was always kept interested. For this purpose, the research is designed into two sections. These are; the initiatives taken in the 19th century for the construction of the port and the news from the local press. As per the sections, the construction period of Mersin Port is aimed to be evaluated.

Keywords: Mersin Port, port construction, local press, news, Democrat Party.


Detay

İÇERİK