Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Sosyoloji

Ferhat ARIK, Işıl Avşar ARIK
GROUNDED TEORİ METODOLOJİSİ ve TÜRKİYE’DE GROUNDED TEORİ ÇALIŞMALARI
 
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan Grounded Teori Metodolojisinin tarihsel gelişimini, dünden bugüne geçirdiği dönüşümü ve Türkiye’de bir metodoloji olarak nasıl kullanıldığını ele almaktadır. Strauss ve Glaser tarafından temelleri atılan Grounded Teori; Sosyoloji içerisindeki mevcut bir teorinin testine dayanan tümdengelimci anlayışa karşı, teori keşfetmeye yönelik olarak tümevarımcı mantığa dayalı olarak oluşturulan nitel bir metodolojidir. Grounded Teori Metodolojisini, teori keşfine yönelik Grounded Teori ve veri toplama ve analiz stratejisi olarak Grounded Teori olmak üzere iki şekilde ele almak mümkündür. Grounded Teori, veri toplama ve analizlerinin beraber yürüdüğü bir yöntem olarak bir dizi farklılıkla beraber diğer nitel araştırma yöntemlerinden ayrılır. Bu incelemede, Grounded Teoriyi ortaya çıkaran ilk teorisyenlerden başka günümüzde Grounded Teorinin önemli bir teorisyeni olan Kathy Charmaz’ın İnşacı Grounded Teori yönteminin de esasları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma, Grounded teori, Teori keşfi, Nesnelci yaklaşım, İnşacı yaklaşım


GROUNDED THEORY METHODOLOGY and GROUNDED THEORY RESEARCH in TURKEY
 
This research discusses the historical development of the Grounded Theory Methodology, which is one of the qualitative research method, its transformation over time and how it is used as a methodology in Turkey. The Grounded Theory which was founded by Strauss and Glaser, is a qualitative methodology based on inductive logic to discover theories in contrast with the deductive understanding which is based on testing an existing theory in sociology. It is possible to examine the Grounded Theory Methodology in two ways: the Grounded Theory aiming to discover a theory and the Grounded Theory as a strategy of data collecting and data analysis. The Grounded Theory differs from other qualitative research methods as a method that conducts both data collecting and data analysis together at the same time. This research will investigate the first theoreticians who built the Grounded Theory as well as the principles of the constructivist Grounded Theory of Kath Charmaz, a significant contemporary theoretician of the Grounded Theory.

Keywords: Qualitative research, Grounded theory, Theory discovery, Objectivist approach, Constructivist approach


Detay

İÇERİK