Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Sosyoloji

Sevra FIRINCIOĞULLARI
MARKS’IN SINIF KURAMINDAKİ EKSİKLİKLERE ERİCH FROMM’UN ELEŞTİRİSİ
 
Bu çalışmanın amacı sosyoloji içinde çok tartışılan Marks’ın sınıf kuramının tanıtılması ve kuramdaki temel eksikliklerin ortaya konmasıdır. Uzun süredir sınıfsal analiz ve buna yaklaşımların sosyolojide hâkim olduğu bilinmektedir. Ancak sınıf tartışmaları içinde büyük etki yaratmış olan Marksist sınıf kuramına yönelik eleştirilere, kuramın içindeki eksikliğe dair tespitlere çok az rastlanmaktadır. Marks’ın kuramına dair en etkili eleştiri, kuramdaki eksikliği analitik yaklaşımla analiz eden Erich Fromm’a aittir. İnsana disiplinler arası alandan ve tüm potansiyelleri üzerinden bakan Erich Fromm, psikiyatri, antropoloji, sosyoloji ve hukuk alanlarının tümünü birleştirerek kendine özgü yeni bir sosyoloji alanı geliştirerek Marks’ın kuramını incelemiştir. Kuramın değerli olduğu konusunda tartışma götürmez bir kanıda olsa da kuramda çok ciddî eksiklerin olduğunu belirtmiştir. Kendi çalışmaları içinde Marks’ın değer teorisi ve sınıf yaklaşımını oldukça geniş ölçüde tartışan ve onlara yer veren Fromm, kuramın kendi özüne içkin eksiklikleri ayrıntısıyla ele almıştır. Bu çerçevede çalışma Marks’ın sınıf kuramını tanıtarak Erich Fromm’un eleştirileri doğrultusunda eksikliklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu tartışmalar ışığında çalışmanın modernleşme ve sosyal değişme içinde gittikçe zayıflayan sınıf hareketinin nedenlerine ilişkin bir açıklama getireceği düşünülmektedir. Aynı zamanda Marksist kurama yönelik eleştirileri ve kuramın günümüz toplumunda açıklayamadığı sosyal değişimleri anlamada yararlı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Marx, Sınıf, Modernizm, Erich Fromm, Marksist Sınıf Kuramı


ERICH FROMM’S CRITICISMS OF THE DEFICICENCIES IN THE CLASS THEORY OF MARKS
 
The intention of this study is to introduce Marx's class theory, which is much discussed in sociology, and to reveal the fundamental deficiencies in theory. It is known that long-lasting class analysis and approaches are dominant in sociology. However, criticisms of Marxist class theory, which has had a profound impact on class discussions, are rarely found in the theory. The most influential critique of Marx's theory is that of Erich Fromm, who analyzes the lack of theory in an analytical approach. Erich Fromm, who looks at interdisciplinary interdisciplinary and all potentials, has examined Marx's theory by developing a new field of sociology unique to psychology, anthropology, sociology and law Although it is indisputable that the theory is precious, it has stated that there are very serious shortcomings in the theory. Fromm discusses Marx's theory of value and class approach in a wide range of his own works, and has given them a place, in which he elaborates on the shortcomings of his theory. In this framework, Erich Fromm introduces Marx's class theory and aims to reveal his shortcomings in the direction of criticism. It is thought that working in the light of these arguments will give an explanation of the reasons for the gradual declining class movement in modernization and social change. At the same time it is thought that the criticisms of Marxist establishment and the social changes that theory can not explain in today's society are useful.

Keywords: Marx, Class, Modernism, Erich Fromm, Marx Class Theory


Detay

İÇERİK