Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Halk Bilimi

Dilek BOSTANCIOĞLU, Gamze VAROL SARAÇOĞLU, Mergül ÖZTÜRK
ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE FARKINDALIK VE TUTUM DÜZEYLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
 
Çevre sorunları başta halk sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre konusundaki farkındalıkları, tutumları ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Kesitsel olarak planlanan çalışmanın verileri yapılandırılmış Kişisel Bilgi Formu, Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış Çevre Farkındalık Ölçeği (ÇFÖ) ve Çevre Tutum Ölçeği (ÇTÖ) ile toplanmıştır. ÇFÖ ve ÇT֒nün Cronbach alfa katsayısı sırasıyla, 0.899, 0.752 olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın evreni 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu’na(NKUMYO) kayıt yaptıran 330 öğrencidir. Araştırmaya, çalışmanın yapıldığı dönemde okulda bulunan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 258 öğrenci alınmıştır (%78.18). Veriler, SPSS 18.0 programında p0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler, t testi, tek yönlü varyans analizi parametrik test; Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizi non-parametrik test olarak kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin ÇFÖ puan ortalaması 79.65±8.63 olarak hesaplanmış, grubun %58.22’sinin ortalama değerin üzerinde puan aldığı belirlenmiştir. ÇFÖ puan ortalamalarının cinsiyete (p=0.003), çevre konularına ilgi duyması (p=0.016) ve yaşanılan toplumda insanların çevre sorunlarına duyarlı olması (p=0.045) faktörlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin ÇTÖ puan ortalamaları 85.36±8.64 olarak bulunmuş, grubun %49.5’inin ortalama değerin üzerinde puan aldığı belirlenmiştir. ÇTÖ puan ortalamalarının cinsiyete (p=0.001), sigara içme durumuna (p=0.03), çevre konularına ilgi duymaya (p=0.001), ailede çevre konularının konuşulması (p=0.023), çevre konularına bireysel duyarlılık hissetme (p=0.018) ve yaşanılan toplumda insanların çevre sorunlarına duyarlı olması (p=0.002) faktörleri ile değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Çevre sorunları farkındalığı artırmak ve tutum geliştirmek amacıyla küçük yaşlarda örgün, erişkin dönemde yaygın eğitimden yararlanılabilir. Kısa dönemde öğrencilerin çevreye yönelik farkındalık ve tutum geliştirmeye yönelik plan, proje ve etkinlikler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çevre Farkındalık Ölçeği, Çevre Tutum Ölçeği, Yüksekokul Öğrencileri


ENVIRONMENTAL AWARENESS AND ATTITUDES OF STUDENTS AND THEIR LEVEL OF FACTORS AFFECTING THE INVESTIGATION
 
Environmental problems effect not only whole people but also all the things that they are living as negatively. In this study, university students' environmental awareness, attitudes, and the effective factors of those are aimed to investigate. The cross-sectional study’ data were collected by Personal Information Form, the Environmental Awareness Scale(EAWS), the Environmental Attitude Scale(EATS). We found Cronbach Alpha coefficient EAWS and EATS were 0.899 and 0.752, respectively as. Universe of the study was 330 students who were enrolled at the Muratlı Vocational School of the 2013-2014 academic year. 258 students has been participated the study who were in school and accepted to answer the questionnaire (78.18%). The data were evaluated with 95% confidence interval. Descriptive statistics, Student t, one-way analysis of variance, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis analyses were used. The mean scores of EAWS were calculated as 79.65±8.63. There were significant differentials of EAWS’ mean scores with that sex, "to be interested in environmental issues" and "to be sensitive for environmental issues in the community" factors (p<0.05). In this study, the mean scores of EATS were calculated as 85.36±8.64. There were significant differentials of EATS’ mean scores with that sex, "smoking status", "to be interested in environmental issues", "to be sensitive in environmental issues as a person" and "to be sensitive for environmental issues in the community" factors (p<0.05). Plans, projects and activities need to be developed environmental attitudes towards increasing awareness of students. For this reason, especially in childhood by formal and in adulthood non-formal education can be used.

Keywords: Environmental Awareness Scale, Environmental Attitude Scale, College Students


Detay

İÇERİK