Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Müzik

Tuğba ÇAĞLAK, Enver TUFAN
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI PİYANO DERSLERİNDE TEK EL ESERLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ
 
Müzik öğretmenliği programlarında çalgı eğitimi kapsamında her öğrenci zorunlu olarak piyano eğitimi görmektedir. Bu süreçte öğrencilerin fiziksel rahatsızları nedeniyle piyano derslerinden uzaklaşmamaları, öğrenim sürelerini uzatarak zarar görmemeleri ve halen görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin yaşayabilecekleri benzer sorunlar nedeniyle enstrumanlarından uzak kalmamaları için tek el piyano eserlerinin kullanılabilirliğine yönelik uzman görüşlerinin incelenmesi bu çalışmanın problem durumunu oluşturmuştur. Araştırma kapsamında müzik eğitiminde tek el piyano repertuarının kullanılabilmesi amacıyla etüt, egzersiz ve eser olmak üzere üç ana başlıkta repertuar hazırlanmıştır. Oluşturulan repertuarın müzik öğretmenliği programında piyano dersinde öğrencilerin gerekli becerilerini ölçüp ölçemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan üç öğretim üyesinden oluşan bir uzman grubu oluşturulmuştur. Repertuarlar uzman grubuna repertuar değerlendirme ölçütlerinin yer aldığı bir kontrol listesi ile incelettirilmiştir. Uzmanların incelemeleri sonucunda elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemler kullanılmış, yüzde değerleri hesaplanarak sonuçlar içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, müzik öğretmenliği programında piyano derslerinde iki elle çalınan piyano repertuarının yerine/yanında tek el eserlerden oluşan bir repertuar oluşturulup çalınabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: tek el piyano, piyano dersi, piyano eğitimi, çalgı eğitimi, müzik eğitimi


EXPERT OPINION THE USABILITY OF ONE HAND WORKS IN PIANO COURSES OF MUSIC EDUCATION PROGRAM
 
Students studying in Music Teaching Programs do take compulsory piano education in the context of instrument training. For the students not to become distant from piano courses, not to get damaged by having to prolong their education and for them not to stay away from their instruments due to similar problems that their present music teachers might face, examining expert opinion the usability of one hand piano pieces has formed the problem status of this study. Study, exercise and piece have been the three types of repertory that have been prepared in order to enable the use of single hand piano repertory in music education. In order to determine whether or not the prepared repertory could measure the necessary skills of students in the piano course of the music teaching program, an expert group composed of three faculty members has been established. The repertories have been examined by the group of experts with a control list where the repertory evaluation criteria take place. The data obtained as a result of the examination made by experts have been calculated by using descriptive statistical methods. Percentages were calculated and reviewed by content analysis. When the results were analyzed,it is observed that instead and alonside of two hands piano repertoire in music teaching programmes piano lessons, can study one hand piano repertoire.

Keywords: one hand piano, piano courses, piano education, instrument education, music education


Detay

İÇERİK