Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İşletme

Onur Can BENLİER - Nazif YILDIRIM
ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE ETKİLERİ: KAMU BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Örgüte ait çalışanların örgüt faaliyetlerinin iyileştirilmesine, aksaklıkların ortaya çıkarılmasına dönük düşünce, fikir ve önerilerini dile getirmemek örgüt için önemli bir problemdir. Bu sorunun örgüte birçok olumsuz etkisi olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı; örgüt içinde çalışanların sessiz kalmalarının nedenlerinin ortaya konulmasıdır. İşgörenlerin bu tutumu kolektif bir hal alıp, örgütsel sessizlik iklimini meydana getirebilmektedir. Sessizlik ikliminin hiyerarşiden mi yoksa iletişim kanallarının yeterli düzeyde olmamasından mı kaynaklandığını araştırmak bu incelemenin amaçlarından biridir. Bu çalışmanın amacı örgütsel sessizliğin banka çalışanlarına/örgütlerine etkileri olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırma, yüz yüze anket yöntemi kullanılarak ve banka çalışanlarından veriler toplanarak gerekli analizler yapılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt,öğüt kültürü, örgütsel sessizlik, işgören sessizliği,banka çalışanı


THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON WORKERS: A RESEARCH ON PUBLIC BANK WORKERS
 
The workers in this organization can’t express their thoughts,ideas or suggests which can make the organization’s activities better or find out the hitches,so this is an important problem for organization.ıt is possible to say that this problem has many negative effects on the organization.The aim of this research is to reveal the reasons why the workers stay quiet in the organization.The employee’s behaviour gets collective in time and bring about organizational silence climate.One of this research’s aims is to investigate whether the organizational silence is derived from hierarchy or the communication channels being insufficient.That’s why it was purposed to identify whether organizational silence has effects on bank workers/organizations or not.This research was commented by using face to face questionnaires and getting datas from bank workers and doing necessary analysis.

Keywords: Organization,organizational culture,organizational silence,bank worker


Detay

İÇERİK