Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İletişim

Tebrike KAYA
YENİ MEDYADA EMOJİ KULLANIMININ ANLAMI
 
İnternetin ortaya çıkmasından sonra yaygınlaşan akıllı telefon kullanımı, kişilerarası iletişimin niteliğini değiştirmiş, interaktif biçimde haberleşmeyi mümkün kılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda interaktif mesajlaşma uygulamaları yaygınlaşmış ve mesajlara daha fazla duygu katabilmek amacıyla “emoji” olarak adlandırılan renkli ikonlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, yeni medyada emoji kullanımının anlamı sembolik etkileşimcilik yaklaşımı çerçevesinde açıklanmaktadır. Nitel araştırmaların veri toplama araçlarından biri olan odak grup görüşmesi yöntemiyle yapılan bu araştırmada elde edilen bulgular, emojilerin kendilerine atfedilen anlamları temsil eden semboller olarak kullanıldığını göstermiştir. Ancak Facebook gibi sosyal ağ siteleri ile daha çok kişilerarası iletişimde kullanılan WhatsApp uygulamasındaki emoji kullanımı arasında önemli farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma, sosyal ağ sitelerinin gerçek bir toplumsal mekân olarak algılandığını ve sosyal maske takma gereği duyulduğunu göstermiştir. Bu nedenle sosyal ağ sitelerinde paylaşılan emojilerin, paylaşımı yapan kişinin gerçek duygularını yansıttığı söylenemez. WhatsApp’ta paylaşılan emojiler ise paylaşımı yapan ve muhatabı olan kişinin yakınlık derecesiyle doğru orantılı olarak mesajlaşma anında hissedilen duyguyu aktarabilmektedir. Emojiler, duygu ve düşünceleri temsil eden semboller olarak kullanılmasının yanı sıra kişileri temsil eden semboller olarak da kullanılmaktadır. Aracılı kişilerarası iletişimde emojilerin kullanılması mutluluk ifadesi olarak, kullanılmaması ise mutsuzluk ifadesi olarak algılanmaktadır. Yüz yüze iletişimde sözsüz iletişim unsurlarının üstlendiği işlevi, internet aracılı iletişimde emojiler yerine getirmektedir. Emojilerin tek başına anlam taşıyıcısı olmaları, yakın gelecekte yalnızca renkli ikonlar kullanarak yapılan bir mesajlaşma türünün ortaya çıkacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni medya, internet, emoji, sembol, kişilerarası iletişim.


The Meaning of Using Emojis in New Media
 
The use of smart phones which became widespread after emergence of internet has changed the quality of interpersonal communication and made interactive communication possible. As a result of these developments, interactive messaging applications have become widespread, and colorful icons called "emoji" has been used in order to add more emotions into the messages. The aim of this research which employs qualitative research methods, is to explain the meaning of using emojis in new media within symbolic interactionism framework. The findings of this research show that emojis are the symbols which represent the attributed meanings. However, it has also been revealed that there are significant difference between using emojis on social networking sites like Facebook and applications mostly used an interpersonal communications like WhatsApp. The research has shown that social media are regarded as part of real public sphere and as a result users feel the need to wear mask just like in actual social life. Therefore, it can be argued that emojis shared on social media do not reflect the emotions of the person at that moment. Nevertheless, the emojis used in mediated interpersonal communication can reflect the genuine feeling of the person who shares them depending on the affinity degree with the addressee. In addition to representing emotions and thoughts of users, emojis are also used as symbols representing individuals. The research has shown that use of emojis in interpersonal communication texts are deemed as expression of happiness, while its nonuse is regarded as expression of unhappiness. The role of non-verbal factors in face to face communication has been replaced with emojis in internet mediated communication. Finally, that emojis carry meaning all alone indicates a possibility of emergence of a new type of messaging without words or so.

Keywords: New media, internet, emoji, symbol, interpersonal communication.


Detay

İÇERİK