Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Burhan GÜNAY
MARKA DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİST 100 ÖRNEĞİ
 
Markalar müşteri zihninde oluşturdukları güven olgusu nedeniyle işletmelerin nakit akışlarında istikrar sağlamaktadırlar. Küreselleşmeyle rekabetin artması son yıllarda markanın önemi gittikçe arttırarak işletmenin değeri maksimizasyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzdeki önemi nedeniyle marka değerinin tespitine yönelik birçok yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntemlerin birbirine karşı üstünlükleri ve zayıflıkları olmakla birlikte genel kabul olmuş bir yöntem bulunamamıştır. Bahsedilen yöntemler, marka değerinin muhasebeleştirilmesi yani marka değerlerinin bilançolara tam anlamıyla yansıtılması sorununa çözüm geliştirememiştir. Bu problemden hareketle çalışmada; öncelikle marka ve marka değerleme modellerine yer verilmiş ve de Türkiye için marka değerleme sonuçlarını paylaşan Brand Finance kuruluşunun sonuçları ile BİST (Borsa İstanbul) 100 endeksine dâhil edilen şirketlerin bilanço varlıkları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda şirketlerin marka değerlerini bilançolarına tam olarak aktaramadıkları sonucuna ulaşılmış ve bu soruna ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Değeri, BİST 100 Endeksi, Bilanço


A STUDY ON BRAND VALUE: EXAMPLE OF BİST 100
 
Due to the phenomenon of trust that brands have created in the mind of customer, they provide stability in the cash-flow. Because of the fact that increase in globalization and competition recently have made significant contributions to maximisation of bussiness value by increasing the importance the brand gradually. Many methods have been developed for the determination of the brand value because of their importance today. While there are strengths and weaknesses of the methods developed, there is no method has been generally accepted. Said methods could not offer a solution to recognition of brand value namely the problem of reflection of brand value to balance sheet literally. From this point of view, firstly “brand” and brand valuation methods have been mentioned in this study. The results of Brand Finance that have published brand valuation report for Turkey and the assets reported on the balance sheets of the BIST 100 companies have been compared. As a result of the study, it has been revealed that companies could not transfer their brand value to balance sheet and solution suggestions have been offered finally.

Keywords: Brand, Brand Value, BIST 100 Index, Balance sheet


Detay

İÇERİK