Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Din

Ahmet ÖZDEMİR
TERÖR EYLEMLERİ YAPANLARIN REFERANS ALDIKLARI FIKHÎ BİLGİLERİN İSLÂM HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ BAĞLAMINDA TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Şiddet ve terörü bir yöntem olarak benimseyen örgütler, yaptıklarına meşruiyet kazandırmak amacıyla fıkıh kitaplarındaki bazı ibareleri kendi amaçlarına göre kullanmaktadırlar. Klâsik dönemde yazılmış fıkıh kitaplarındaki; cihadın farz olması, İslâm devleti güçlü olduğu zaman sulh yapmanın caiz olmaması, dârülharbe seriyye gönderilmesinin hükümdarın bir vazifesi olarak görülmesi, savunma durumu dışında da savaşın meşru olacağına dair bilgiler bu örgütler tarafından haklılıklarını ispat etmek için kullanılabilmektedir. Fıkıh kitaplarında savaş hukuku alanında yer alan bilgilerin tespiti, fakihlerin dünyayı dârülislam-dârülharp-dârüssulh çerçevesinde değerlendirmelerinin tarihî ve sosyolojik gerekçeleri, fıkıh kitaplarındaki bilgilerin fıkhın genel ilke ve hedefleri bağlamında değerlendirilmesi bu çalışmanın temel hedefidir. Bu amaçla, uluslararası ilişkiler konusunda zamanın ihtiyaçlarına göre şekillenen ictihadların değişen dünya şartlarında yeniden ele alınarak İslâm hukukunun doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Şiddet ve terör nitelikli hareketlerin meşruiyetlerine dayanak olarak kullandıkları fıkhî metinlerin, -onların iddialarının aksine olarak- kullandıkları yöntemin meşruiyetine delil olamayacağını ortaya koymak başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada kamu düzeninin temin edilmesine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cihad- şiddet- terör- savaş- dârülislam- dârülharp


DETERMINATION AND EVALUATION IN TERMS OF THE GENERAL PRINCIPLES OF ISLAMIC LAW OF THE JURISPRUDENTIAL INFORMATION BASED BY THE ISLAMIC TERRORISTS
 
The organizations have adopted the violence and terror as an instrument benefit from the statements in the fiqh books to legitimize their actions. Such statements in the fiqh books are as; jihad is an obligation, reconciliation is not appreciated when the Islamic state is powerful, to attend the abode of wars is considered as a duty of the ruler, war sometimes may be used by these organizations to legitimize their actions and it is legitimate even without defense case. This study’s aim is to determine the statements on the law of war in the fiqh books, history and sociological rationales of the scribes in the framework of the abode of Islam. Furthermore, abode of war, abode of peace evaluations, and is to evaluate such statements in the fiqh books in the framework of the general principles and targets of Islam. Our purpose is to contribute to the correct understanding of the Islamic law by means of re-approaching the opinions shaped according to today’s international relations concerning changing world conditions. Revealing that the jurisprudential texts used by the terrorists as a basis for their violence and terror oriented actions, despite their claims, shall not be an evidence of legitimacy for their methods will help to regulate the order in the whole world, particularly the Middle East.

Keywords: Jihad, violence, terror, war, abode of Islam, abode of war


Detay

İÇERİK