Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İktisat

Kaan YİĞENOĞLU
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ VE ABD’NİN PASİFİK BÖLGESİ STRATEJİSİ: TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar değişen güç dengeleri tartışılmaktadır. Genel olarak, izlenen ekonomi politikaları ile küresel ekonomik ve siyasi güç olma arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen küresel güç dengeleri, ABD’nin ekonomi politikaları ile ABD şirketlerinin gücü dünya çapında artmaktadır. Bu bağlamda çalışmada son yıllarda giderek artan şekilde tartışılmaya başlanan küreselleşme sürecinin en önemli parçalarından birisi olarak görülen ticaret anlaşmalarının, küresel liderliğe ne gibi etkisinin olduğu incelenmektedir. Bu amaçla ABD’nin son yıllardaki en önemli girişimi olarak görülen Transpasifik ortaklığı incelenmiştir. Söz konusu ortaklık ile ABD’nin küresel ekonomide ve siyasette belirleyici güç olmaya devam edeceği ve Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya’nın etkisini kırmayı hedeflediği ve bunun, Çin ile Rusya arasındaki işbirliğini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Ortaklıkları, Küresel Liderlik, Ticaret Politikaları, Küresel Rekabet, Uluslararası Ekonomik Sistem


CHANGING POWER EQUILIBRIUM FROM THE SECOND WORLD WAR UP TO DATE AND PACIFIC REGION STRATEGY OF UNITED STATES: SAMPLE OF TRANSPACIFIC PARTNERSHIPS
 
In this study it is discussed that changing power balance from World War II to today. Generally, it is showed that the relationship between the economic policy being followed and being global economic and politic power. The powers of US companies power are increasing in the worldwide by economic policies. In this context, this study being discussed impact on global leadership of trade agreements, which are seen as one of the parts of globalization process. For this purpose, it has been examined that Transpacific partnership which are seen as the most important attempt by US. It has concluded that US will continue shape the global economy and policy by these partnership and aims to break influence of China and Russia in Pacific region. Therefore, this policy will enhance cooperation between Russia and China.

Keywords: Trade Partnerships, Global Leadership, Trade Policies, Global Competition, International Economic System


Detay

İÇERİK