Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İletişim

Mustafa SÖZEN
ANLATIMSAL BİR ÖĞE OLARAK SİNEMADA SES EFEKTLERİ: TANIMLAMALAR, FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER
 
Filmlerin işitsel evreni, müzik, konuşma ve ses efektleri olarak üç temel bileşenden oluşur. Bu bileşenlerle bilinçli şekilde oluşturulmuş ses tasarımı, filmlerin başarısı için şart olan asal öğelerden biri konumundadır. İşitsel evren tasarımı, çeşitli ve oldukça karmaşık fonksiyonlar bileşimleriyle, seyircide anlam yaratımları ve/veya yeni beklentiler oluşturma üzerine kurulur. Ses efektleri (SFX), bir filmde konuşma ve müzik dışında kalan tüm sesleri içerir ve kendini çok belli etmeksizin filmin işitsel anlamdaki temel dokusunu oluşturur. Son derece sofistike görevler yüklenen ses efektleri, farklı nitelikte (çevre sesleri, bireysel sesler, ambiyans sesleri vb.) olmak üzere, çeşitli katmanların anlam örgüsü üzerinden tasarlanır. Bu çalışmada, ses efektlerinin anlatımsal bir öğe olarak rolü nedir, sinemasal anlatımda hangi işlevleri yüklenmektedir sorusu ele alınmış; bu soruların karşılığı olarak, ses efektlerine yönelik kavramlar ve tanımlar üzerinden ana-akım sinemaya ait üç filmin çözümlemesi yapılmıştır. Ele alınıp çözümlemesi yapılmış filmlerdeki ses efektleri tasarımının -genel olarak- bilinenden daha karmaşık olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sinema, işitsel evren, ses efektleri, foley, yalın anlatım, ambiyans yaratımı.


CINEMATOGRAPHIC SOUND EFFECTS As EXPRESSION ELEMENTS; DEFINITIONS, FILMS, ANALYSIS
 
The sound effect of films is composed of three basic elements such as music, dialog and sound effect. The sound effect composed consciously by these components is one of the essential elements required as a prior condition for the success of the film. The design of auditory world together with its diverse and rather complex functional combinations is established over the sense creation and/or new expectations formed in audience’s perception Sound effects contains all sounds excluding dialogs and music and forms vaguely the basic auditory texture of the film. The sound effects charged with sophisticated tasks are, having different qualities (surrounding voices, voices of individuals, ambience voices, etc.) designed through various layers of sense knits. In this study, the role of sound effects as an element of expression and its adopted functions in cinematographic expression are taken into consideration. In response of these, three films of mainstream cinematography have been resolved through concepts and definitions of sound effects. The sound effects of the studied films were found, in general, more complicated than the usual.

Keywords: Cinema, auditory world, sound effect, foley, plain expression, ambience creation.


Detay

İÇERİK