Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Müzik

Derya YAMAN AKKUZU, Ülkü Sevim ŞEN
ORTAÖĞRETİM 12. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumları 12. sınıfta yürütülmekte olan müzik dersi öğretim programının işlevselliğini inceleyerek, programdaki kazanımların etkinliğini belirlemek ve öğretmen görüşleri doğrultusunda yaşanan aksaklıklara dikkat çekip çözüm önerileri getirmektir. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzurum il merkezinde MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Erzurum’a bağlı Yakutiye, Palandöken ve Aziziye merkez ilçelerinde bulunan yirmi iki ortaöğretim kurumunda görev yapan yirmi iki müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Veriler, ortaöğretim 12. sınıf müzik dersi kazanım formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin istatistiksel çözümlemelerinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; müzik öğretmenlerinin, ortaöğretim 12. sınıf öğretim programı kazanımlarının kısmen işlevsel olduğunu düşündükleri görülmüştür. Bu sonuçlar çerçevesinde ortaöğretim 12. sınıf müzik öğretim programının işlevselliğinin artırılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Müzik Dersi Öğretim Programı, Öğretmen Görüşleri, Kazanım, Müzik Eğitimi, Programın İşlevselliği.


TEACHERS’ VIEWS AS TO FUNCTIONALITY OF PROGRAMMES OF TEACHING OF TWELFTH CLASS MUSIC LESSON IN SECONDARY EDUCATION
 
The purpose of this research is to examine the functionality of music lesson’s teaching programme carried out in twelfth classes of secondary schools, and to determine the effectiveness of acquisitions, in programme, and to bring solution proposals by drawing attention to inconveniences in direction of teachers’ views. The study group is made up of music teachers working in educational organizations belonging to National Education Ministery in the city centre of Erzurum in 2015-2016 school year. The sample of the study is made up of 22 teachers serving in central districts of Yakutiye, Aziziye and Palandöken belonging to the city of Erzurum. In the study, descriptive reseach method was used in an integrative approach. The data were collected by means of Music Teacher Interview Form. In statistically solutions of quantitative data, SPSS 21 packet programme was used, and Content analysis method was used in Qualitative data. In the results of findings obtained, ıt is seen that music teachers thought that the acquisitions of twelfth class teaching programmes became functional partly. In the frame of these conclusions, recommendations orienting to the increasing of the functionality of secondary education twelfth class teaching programmes have been brought.

Keywords: Secondary Education, Music Lesson Teaching Programme, Teachers Views, Acquisition, Musical Education, Functionality of Programme.


Detay

İÇERİK