Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Eğitim

Mehmet GEDİK, Ata PESEN, Bilal TEKİN
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI - Siirt İli Örneği –
 
Eğitim sistemlerinin vazgeçilmez bir öğesi olan anadili öğretimi, ülkemiz eğitim sisteminde son derece önemli bir yer teşkil etmektedir. Yapılan birçok çalışmada Türkçe öğretiminin, bireyin günlük yaşamındaki kaliteyi ve diğer derslerdeki başarısını etkilediği ortaya konmuştur. Türkçe öğretiminin hem ders başarısını hem de yaşam becerilerini etkilediği göz önüne alındığında, Türkçe öğretimine verilmesi gereken önem daha iyi anlaşılmaktadır. Türkçe öğretiminde niteliğin artırılması, hedef - kazanımların gerçekleştirilmesi; öğrenci, öğretmen ve ders kitaplarının işlevselliği ve birbirine uyumu ile yakından ilgilidir. Bu çalışma Türkçe öğretmenlerinin, Türkçe ders kitaplarına yönelik görüşlerini belirleme amacıyla yapılmış ve Siirt ilinde görev yapan öğretmenlere, önceden yapılandırılmış anket formu sunulmuştur. Ankete katılan öğretmenlerin demografik durumları tespit edilmiş, anket sorularına verdikleri cevaplar, SPSS 21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar tablolaştırılarak değerlendirilmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmenlerinin, ders kitaplarının içeriğini ve sunumunu beğenmedikleri, kitapları dilbilgisi konularında eksik gördükleri, bunun yanında ders kitaplarını merkezi sınavlara hazırlama konusunda yetersiz buldukları için, ders kitaplarının kullanımıyla birlikte ek kaynaklara yönelmek zorunda kaldıkları ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, eğitim, ders kitapları, öğretmen, görüş


WORK TO DETERMINE THE VIEWS OF TURKISH TEACHERS FOR TURKISH TEXTBOOKS -A Sample Of Siirt Province -
 
Teaching mother tongue, which is an inevitable component of systems of education, is so important in our country’s educational system. Many studies that are conducted in this field have shown that teaching Turkish affects the quality of individual’s daily life and his/her achievement in other courses. In considering that teaching Turkish affects both course achievement and life skills, the importance that should be given to it is more understandable. Increasing quality in teaching Turkish is strongly related to the realization of objective and outcomes; student, teacher and functionality of course books and the harmony among them. This study was conducted to determine Turkish teachers’ opinions related to Turkish course books and a pre-configured questionnaire was distributed to the teachers who work in Siirt. Demographic conditions of teachers who attended the questionnaire were determined and their answers to the questionnaire were analyzed by using SPSS, 21. version. The results were tabulated and evaluations were done. The result of the study have revealed that Turkish teachers do not like the content and presentation of course books and they think that the books are deficient in terms of grammar. In addition, the teachers find the course books inadequate as they are not proper for exams and that is why the teachers have to apply extra sources together with the usage of course books.

Keywords: Turkish, education, course books, teacher, opinion


Detay

İÇERİK