Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İletişim

Necdet EKİNCİ
TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİKLERİN İNŞASINDA MANAS DESTANINA SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM
 
Sözlü kültürün en önemli örneklerinden kabul edilen destanlar, ortak bir tarihle birlikte bir ulusun oluşmasında, ulusal kimliğin biçimlenmesinde, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal işlevleri yerine getirdikleri için, son zamanlarda siyasal iletişimin en önemli konuları arasında kabul edilmiş, semiyolojik açıdan incelenmeye başlanmış, ulusal bağ ve örgülerin sıklaşmasında, kimi zamanda da bir ulus yaratmada geniş ölçüde yararlanma yolunda hayli yol alınmıştır. Dünyanın en uzun destanlarından biri olarak kabul edilen “ Manas Destanı” yalnız Kırgız Türklerinin değil, Tüm Türk Dünyasının ulusal bilinç oluşumuna zemin hazırlaması bakımından ortak ögeler taşımaktadır. Bu makalede siyasal iletişimin teknik ve metotları kullanılarak bu ortak ögelerin harekete geçirilebileceği tartışmaya açılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, Manas Destanı, ulusal kimlik, ulusal kültür, tarih bilinci


: IN TURKISH WORLD, DURING THE CONSTRUCTİON OF 'NATIONAL IDENTITY, AN APPROACH TO THE EPIC OF MANAS
 
The epic is considered the most important examples of the oral culture, a common history with the formation of a nation, in the formation of national identity, socio-economic, because they carry cultural and political functions have recently been recognized as among the most important issues of political communication, it began to examine the semiological point of view, national the frequent ties and braids, sometimes in the way of the benefit to a large extent have been taken long way in creating a nation. Considered one of the world's longest epic "Manas Epic" is not only the Kyrgyz Turks, all Turks in terms of preparing the ground for the formation of national consciousness of the world is of common elements. In this article, using these common elements of political communication techniques and methods open to discussion can be mobilized.

Keywords: political communication, Manas epic, national identity, national culture, historical consciousness


Detay

İÇERİK