Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Eğitim

Erhan GÖRMEZ
ÖĞRETMENLERİN "DİJİTAL VATANDAŞLIK ve ALT BOYUTLARI" HAKKINDAKİ DÜZEYLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin "dijital vatandaşlık ve boyutları" hakkındaki düzeylerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında Van İli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 69 Sınıf öğretmeni, 34 Sosyal Bilgiler öğretmeni, 21 Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni, 35 Türkçe öğretmeni, 25 Yabancı Dil öğretmeni, 23 Fen Bilimleri öğretmeni, 23 Matematik öğretmeni, 15 Teknoloji ve Tasarım ve diğer branşlardan 20 öğretmen ile araştırmacı tarafından hazırlanan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formunda kullanılan sorular uzman hocaların görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada, öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde: araştırmaya farklı branşlardan katılan öğretmenlerin çoğunluğunun "dijital vatandaşlık, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital hak ve sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenlik" gibi kavramların ne olduğuna "Hayır, bilmiyorum" cevabını verdikleri; dijital ticaret kavramını “İnternet aracılığıyla yapılan ticaret”, dijital iletişim kavramını da “ Sosyal medya araçlarıyla iletişime geçmek” şeklinde tanımladıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık Alt Boyutları, Öğretmenler


THE LEVEL OF THE TEACHERS ABOUT THE
 
The aim of this study is to determine the level of the teachers' “digital citizenship and its sub-dimensions" working in different branches. In this qualitative study, interview method was used to gather required data. In the scope of the research, the interviews were conducted with 69 Primary School teachers, 34 from Social Studies Education teachers, 21 from Visual Art and Physical Education and Sport teachers, 25 from Foreign Language teachers, 23 from Physical Sciences teachers, 23 from Mathematics teachers, 15 from Technology Design teachers and 20 from different teaching branches working in schools affiliated to the Ministry of Education in Van Province by using Standardized open-ended interview forms developed by the researcher. The questions used in Standardized open-ended interview forms were prepared taking the views of experienced teachers into consideration. The data gathered through the teacher's interviews were analyzed by applying content analysis method. Having evaluated the research results in general, the majority of the teachers who attended the research in different branches mostly give "No, I don't know" answer to the questions pertaining to such concepts as digital citizenship, digital communications, digital literacy, digital etiquette, digital rights and responsibilities"; and define the digital commerce concept as “"the commerce conducted via internet", also define the digital communication as "getting contact with the social media tools".

Keywords: Digital Citizenship, Sub-dimensions of the Digital Citizenship, Teachers


Detay

İÇERİK