Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Mehmet Safa ÇAM, Emre ÜRÜN
SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA UYGULAMALARI: TOYOTA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İÇERİK ANALİZİ
 
Bu çalışmanın amacı, sürdürebilir pazarlama faaliyetleri çizgisinde uygulanabilecek stratejileri bir örnek olay çerçevesinde somutlaştırmaktır. Bu kapsamda, çalışmada öncelikle sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin literatürden derlenen bilgiler sunulmuştur. Sürdürülebilir pazarlama kavramının anlamı ve içeriği, sürdürülebilir pazarlama karmasının ve stratejinin hazırlanmasına ilişkin bilgilerle bu pazarlama anlayışını uygulayan yeşil markaların özelliklerine vurgu yapılmıştır. Araştırma yöntem ve bulgularının anlatıldığı ikinci kısımda ise literatür bilgilerinden yola çıkılarak hazırlanan içerik analizi kategori ve kodlama cetveli ile örnek olay incelemesine konu olan Toyota markasının seçimine ilişkin sınırlılıklar ifade edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin kategori ve kodlama cetvelinde yer alan teorik başlıklar ise Toyota markasının “Sürdürülebilirlik Raporu”nda yer alan faaliyetler ile örneklendirilmiştir. Böylelikle sürdürülebilir pazarlamaya ilişkin teorik başlıkların Toyota markası ile somut faaliyetlere dönüşme biçimi anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan örnek olay incelemesi neticesinde, sürdürülebilirliğe ilişkin literatürde yer alan konuların Toyota markası özelinde fazlasıyla ve titizlikle ele alındığı anlaşılmaktadır. Markanın sürdürülebilirliğe ilişkin algısının ise temelde topluma ve onu oluşturan bireylere yönelik olarak geliştirdiği hassasiyet, insana ve çevreye azami derecede saygı, toplumsal refah ve kalkınma odaklı yaklaşımlardan beslendiği sonucuna varılmaktadır. Araştırmada ayrıca, sürdürülebilir pazarlama kavramının modern pazarlamadan tamamıyla farklılaşmayan ancak onun üzerinde yükselen entegre ve çok disiplinli bir anlayış olduğuna, konuya hem toplumsal hem de analitik bir süreç olarak yaklaşmanın gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, pazarlama, yeşil marka, sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma.


SUSTAINABLE MARKETING ACTIVITIES: A CONTENT ANALYZE OF THE TOYOTA CASE STUDY
 
The purpose of this study is to embody the strategies implied in terms of sustainable marketing efforts. In this scope, first of all, we have introduced the theoretical framework related to sustainable marketing concept and focused on the green brands which adapted these strategies, how to organize and apply them, contents and explanations of the sustainable marketing. In the second phase of the study, we tried to explain the method and results by stating the categories and codes for the content analyze of Toyota brand and its limitations. By the way, we tried to overlap the Toyota activities within the “Sustainable Reports” to illustrate the theoretical framework of the sustainable marketing concept that was placed into the category and codes of the analyze. Hereby, we tried to tell the transformation of the theoretical headlines of sustainable marketing into perceptible and possible activities to perform. It can be understood that Toyota brand has paid attention to deal with the concepts in terms of sustainability marketing meticulously and exceedingly. The sense of sustainability of the brand has been feeding on the sensitivity of society and its individuals, respect to the environment at maximum degree, social welfare, and efforts focused on development. On the other hand, in this study, it has been stated that sustainable marketing is not such a different concept than the modern marketing but it has its roots strongly based on which has integrated and multidisciplinary approach and it will be necessary to think about sustainable marketing as it was a social and highly analytic course for implementation.

Keywords: Sustainability, marketing, green brands, social responsibility, sustainable development.


Detay

İÇERİK