Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İletişim

Necdet Ekinci
ANTİK YUNAN VE ROMA’ DA “KAMUOYU” KAVRAMI
 
Kamuoyu tarihin her döneminde farklı biçimlerde varlığını sürdürmüştür. Bu durumun ciddiye alınacak kadar haklı nedenlerinin bulunmaktadır. Ortak düşüncenin/ kanaatin tanıklık ettiği Antik Yunan sözcük hazinesi, büyük bir zenginlik, bir o kadar da, bizi yanılgıya düşürebilecek anlam kayganlığına sahiptir. Bu yaklaşım içinde Antik Yunan’da ortaya çıkmış bir kavram olan doxa/Δόξα/yanlış kanaat; ilk düzeyde, düşüncenin eş anlamı olarak kendini göstermektedir. Roma büyük ölçüde Antik Yunan düşüncesinden etkilenmiştir. Antik Yunan kültüründe doxa, Antik Roma kültüründe Latince karşılığı fama/rumor/söylencenin temsil ettiği, beslenip güç aldığı, gerçek temel bir özellik olarak kendini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kamusal alan, kanaat, doxa, fama. kamuoyu.


PUBLİC OPİNİON CONCEPT İN ANCİENT GREECE AND ROME
 
Public opinion continued presence of different forms in each period of history. This situation will be taken seriously There are good reasons. Common thought / opinion in the presence of the ancient Greek vocabulary testified great wealth, at least as a means of sliding that will reduce our errors. . In this approach, one concept that emerged Doxa / Δόξα / false opinion in ancient Greece, in the first level, it stands as a synonym for thought. Roma was largely influenced by the ancient Greek idea. Doxa in ancient Greek culture, the Latin equivalent of ancient Roman culture fama/rumor/myth represented, he introduced power, comes as a real main feature.

Keywords: public space, opinion, doxa, fama. , public opinion


Detay

İÇERİK