Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Kasım KİRACI, Temel Caner USTAÖMER
REKABET STRATEJİLERİ VE İŞ MODELİ AÇISINDAN İSLAMİ HAVAYOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Havayolu taşımacılığı, piyasanın deregule edilmesi ve daha liberal bir hal alması sonucu en hızlı büyüyen sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Bu durum havayolu şirketleri arasında yoğun bir rekabet ortamının meydana gelmesine zemin hazırlamıştır. Havayolu şirketleri artan rekabet ortamından başarılı çıkmak ve pazar paylarını arttırmak amacıyla çeşitli rekabet stratejileri uygulamaya başlamışlardır. Bu çalışmada literatürde daha önce değinilmemiş bir iş modeli uygulaması olan islami havayolu üzerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda islami havayolu uygulamasının ilk örneği konumundaki Rayani Air’in rekabet stratejisi ve iş modeli uygulaması incelenmiş, porter’in rekabet stratejileri ve havayolu iş modelleri açısından konumu belirlenmiştir. Buna ek olarak diğer hizmet sektörlerinde görülen islami uygulamalardan hareketle, havacılık sektöründe de “islami havayolu” uygulamalarının yaygınlık kazanacağı ve bu sayede havayolu şirketlerinin piyasaya daha yoğun bir şekilde odaklanacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda havayolu şirketlerinin islami iş modeli uygulamalarıyla nüfus ve gelir bakımından yükseliş trendinde olan yeni yolcu kitlesi üzerine odaklanacakları beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslami Havayolları, iş modeli, rekabet stratejiler


A Reseach On Islamic Airline In Terms Of Competitive Strategies and Business Model
 
Air transportation market is one of the fastest growing industries thanks to economic deregulation. This situation leads to intense competition among airlines. Airlines started to apply various competitive strategies to succeed in competitive environment and to increase their market shares. This study focuses on Islamic airline business model practice which is not mentioned in the literature before. In this context, Rayani Air’s competitive strategy and business model practice were analyzed and according to Porter’s competitive strategies and airline business models, its position was determined. In addition to that, it is anticipated that ‘’Islamic airline’’ practices in aviation industry will become widespread and more airlines will apply focus strategies. At the same time, airlines with Islamic business model practices will focus on a new passenger mass which is in increase trend in terms of population and income.

Keywords: Islamic Airlines, business model, competitive strategies


Detay

İÇERİK