Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: İşletme

Mahmut VURAL - Şenol ÇAVUŞ
ELEKTRONİK GİRİŞİMCİLİK VE KIRGIZİSTAN'DA UYGULANMA OLANAKLARI
 
Dünyada hızla gelişmekte olan e-girişimcilik, klasik anlamdaki girişimcilikte olduğu gibi ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu girişimcilik türünün klasik anlamdaki girişimciliğe göre daha az maliyetli, daha az riskli ve daha hızlı gerçekleştirilebilir olması nedeniyle ekonomik anlamda hem ülkelerin hem de girişimcilerin gelirlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bağımsızlık döneminden bu yana serbest girişimciliğin zamanla yaygınlaştığı Kırgızistan’da da e-girişimcilik uygulamalarının gelişmesi sayesinde ülke ekonomisinin klasik girişimcilikte olduğu gibi önemli katkılara ulaşması mümkündür. Bu çalışmanın amacı; Kırgızistan’da yürütülen e-girişimcilik faaliyetlerinin mevcut durumunu ortaya koymak, önerilerde bulunmak ve bu konuda yapılacak olan benzeri çalışmalara ışık tutmaktır. Çalışmanın literatür kısmında e-girişimcilik tanımı yapılmış, Kırgızistan’da e-girişimciliğin gelişimi ve öneminden bahsedilerek, geçmişten günümüze yaşanan internet altyapısındaki değişimlere değinilmiştir. Ayrıca; Kırgızistan’a yönelik olarak keşifsel araştırma tarzında gerçekleşen çalışmada; internet aracılığı ile rastgele olarak sistematik yöntemle toplam 47 elektronik girişimciye sorulan likert ölçekli sorulara alınan yanıtlar neticesinde, Kırgızistan’da elektronik girişimciliğin uygulanma olanaklarına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. Geniş kapsamlı bir çalışmanın temelini oluşturacak nitelikte hazırlanan söz konusu çalışmada elde edilen anket sonuçları SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde; E-girişimcilerin, güvenlik ve mahremiyet konularının yüksek öneminin farkında oldukları, erkek e-girişimcilerin sayısının yüksek olduğu ve ağırlıklı olarak lisans düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir. Ayrıca, çalışanlarını teknik açıdan yeterli olacak şekilde seçtikleri ve onlara sürekli eğitim sağladıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik girişimcilik, e-girişimcilik, Kırgızistan, internet


ELECTRONIC ENTREPRENEURSHIP IMPLEMENTATION AND OPPORTUNITIES IN KYRGYZSTAN
 
Rapidly emerging E-entrepreneurship in the world, plays an important role in the development of entrepreneurship in the country like in the classical sense. This kind of entrepreneurship is less costly, less risky and more quickly practicable. With that reason it provides great contribution to the increase in the revenues of both entrepreneurs. Since the independence, namely the free entrepreneurship scattered which assisted the development of E-entrepreneurship implementation in Kyrgyzstan and as in the classic entrepreneurial economy of the country it is possible to reach a significant contribution. The goal of this study is to present the current situation of the E-entrepreneurial activities in the Kyrgyz Republic, to lead and to shed light on similar studies that are going to be done in the the future. Definition of E-entrepreneurship in Kyrgyzstan and the importance of the E-entrepreneurship are mentioned in the theoretical part of the work. Additionally, the changes throughout the time also included from the internet sources. Furthermore, in the experiment which was held on a personal basis, there were 47 random electronic entrepreneurs were question aired. According to the questionnaire several recommendations for the implementation of the electronic entrepreneurship opportunities in Kyrgyzstan were presented. The result of the question are in this comprehensive study was obtained by using the program called SPSS 20. As a result of the research E-entrepreneurs are aware of the high importance of security and privacy issues. It was observed that the majority of entrepreneurs are man and mainly undergraduate. In addition, they choose technically adequate employees and they constantly educate and train them.

Keywords: Electronic entrepreneurship, E-entrepreneurship, Kyrgyzstan, internet


Detay

İÇERİK