Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: İşletme

Levent SONGUR, Abdullah TURAN
ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜME ETKİSİ VE ŞEREFLİKOÇHİSAR HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI
 
Üniversiteler bulundukları yeri önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahip kurumlardır. Bu etki genel olarak il ya da ilçenin gelişimine katkı yönünde olsa da bu durumun halk tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirilmenin bilinmesi hem üniversitenin eksiğini görmesine hem de halkın varsa yanlış anlamalarının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle çalışmanın amacı üniversitelerin sosyo-ekonomik dönüşüme etkisini Aksaray Üniversitesi örneği üzerinden halk gözünde ortaya koymaktır. Önemi ise bu konuda Şereflikoçhisar’da ve Aksaray üniversitesi örneği üzerinden yapılmış ilk çalışma olmasıdır. Buna ilaveten halk ile üniversite arasında bir yakınlaşma köprüsü kurması açısından ve üniversitenin kendisini sınaması bakımından da önem arz etmektedir. Şereflikoçhisar halkına ulaşabilmek, evrenin tamamını temsil edebilmek için 660 adet anket formu oluşturulmuş, 640’ı vatandaşlarımız tarafından doldurulmuş, anket formuna verilen cevapların incelenmesinde 20 adet anketin eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edilmesi nedeniyle değerlendirilme dışı tutulmuş, toplam 620 adet anket çalışma kapsamında incelenmiştir. Anket testinde yer alan ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki algılarına ilişkin sorulardan elde edilen sonuçlara göre Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisar’ın yaşam kalitesini yükseltmekte, ilçesinin tanınırlık ve imajı için son derece önemli ve halk tarafından olumlu olarak değerlendirilmekte, buna karşın Şereflikoçhisar kampüsü okulları Şereflikoçhisar adına sosyal sorumluluk ve yardım projeleri üretememekte ve ilçedeki işsizliğin azalmasına katkıda bulunamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Üniversite, Sosyo-Ekonomik Dönüşüm, Şereflikoçhisar.


THE EFFECT OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF UNIVERSITIES AND THE OPINIONS OF PEOPLE IN ŞEREFLIKOÇHISAR ABOUT THE UNIVERSITY
 
Universities are institutions that have the ability to influence their environment significantly. In general, these effects contribute to the development of cities or towns. It is important, the evaluation by the people of this situation and informing the university about their critical assessment. Thus, not only universities will realize their lacks and needs but also misunderstandings of the people will be eradicated. Hence, the aim of the study is to put forward the universities impact of on socio-economic transformation in the public eye through the example of Aksaray University. The significance of the study is lies in the fact that this is the first research study conducted on the sample of Aksaray University in the province of Şereflikoçhisar. In addition, it is important for establishing a kind of solidarity between people and the university and it is a source of reflection for universities. 660 questionnaires were created. to reach Şereflikoçhisar people and to represent the entire universe. 640 questionnaires were filled out by citizens. By examining the responses to the questionnaire, of these, 20 have been identified as missing and incorrect filling. And therefore they are kept out evaluation. Overall, 620 questionnaires were investigated in the study. According to the results obtained from the question located in the survey test that economic contributions, local image and perception of social impact, Şereflikoçhisar campus schools ara regarded positive by the public for improving the quality of life in the district, also, for recognition and image of the town. However, Şereflikoçhisar school campus are considered negative that can not produce social responsibility and charity projects on behalf of Şereflikoçhisar, and unable to contribute to the reduction of unemployment in the district.

Keywords: Local People, University, Socio-Economic Transformation, Şereflikoçhisar.


Detay

İÇERİK