Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2016  Sayı: 58  Alan: Müzik

Zeynel ŞENTÜRK Cemal YURGA Onur ZAHAL Engin GÜRPINAR Fırat ALTUN
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
 
Bu araştırmada müzik öğretmenlerinin profil özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, genel tarama modelinde oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Malatya’da görev yapan müzik öğretmenleri (n=150) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları; “Müzik Öğretmenleri Profil Özellikleri Formu” ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okulların belirlenmesi için kullanılan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü veri tabanıdır. Elde edilen veriler SPSS paket programına işlenmiş ve frekans ve yüzde analizleri grafikler aracılığı sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; Müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun genel lise ve İnönü Üniversitesi mezunu olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin KPSS puanına göre dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde, çoğunluğu 55-65 aralığında puan alanlar oluşturmaktadır. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dağılımda en yoğun grup olduğu bulunmuştur. Müzik öğretmenlerinin ders saatine ilişkin dağılımlarına bakıldığında, en yoğun grubun 11-15 saat girenler olduğu tespit edilmekle beraber çoğunluğun 11-15 ve 16-20 saat derse giren öğretmenlerden oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin yarıya yakın bir bölümünün bulundukları okulda 5-9 yıllık bir zaman dilimi boyunca çalıştıkları görülmüştür. Çalışma grubunun yarısına yakın bir kısmının ek iş yapmadığı görülmüştür. Müzik derslerinde, öğretmenlerin çoğunluğunun blokflüt ve klavye çalgılarını en çok kullandıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik, Müzik Öğretmenliği, Müzik Eğitimi, Profil, Bireysel Özellikler


INVESTIGATION OF PROFILE PROPERTIES OF MUSIC TEACHERS (SAMPLE OF MALATYA)
 
This research aims to determine profile properties of music teachers. The research has been done in general survey model. The study group consists of music teachers (n=150) working in Malatya in 2014-2015 academic year. The data collection tools used in the study are “ Profile Properties of Music Teachers Form” and database of Directorate of National Education used for determining the teachers’ places of duty. The obtained data has been processed to SPSS packet programme and frequency and percentage analysis have been presented by using graphics. As a result of the research , it has been found that most of the music teachers graduated from general high schools and Inonu University. When the results about distrubution of the teachers’ KPSS marks were examined, it was seen that they mostly had marks between 55 and 65. Theachers working in secondary schools have been agreed to be the most intensive group in the distribution. When the number of the course hours that music teachers had were viewed it was seen that the most intensive group was consisted of the ones that have 11-15 course hours a week. They mostly had 11-15 and 16-20 course hours. It was also found that nearly half of the teachers had been working in their current school for 5-9 years. Furthermore, nearly half of the teachers didn’t have an extra job. It has been identified that recorder and keyboard are the most common instruments teachers use in their lessons.

Keywords: Teaching Profession, Music teaching, Music Education, Profile, Individual Properties


Detay

İÇERİK