Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: İşletme

Kasım KAYA
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİNE SAHİP OLMADA ETKEN FAKTÖRLER
 
Bu çalışmanın amacı Gıda Sanayi İşletmelerinin Kalite Güvence Sistemlerine(KGS) sahip olmasında etkili olan faktörleri tespit etmektir. Bu amaçla işletme yetkilileri ile yapılan anket sonuçlarının frekans dağılım sonuçları aktarılarak kurulan hipotezler Lojistik Regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Şanlıurfa’daki 118gıda sanayi işletmesinin sadece 67’sinde Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgesi bulunmaktadır. KGS belgelerine sahip olmada kuruluş yeri, eğitim düzeyi, kuruluş tarihi ve personel sayısı gibi faktörlerin etkisi vardır. Bunun yanında tecrübe, ciro ve işletme yöneticiliğini kimin yaptığı faktörlerinin etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Gıda Güvenliği, Gıda İşletmeleri, Kalite Güvence Sistemleri, Lojistik Regresyon


CONTRIBUTING FACTORS HAVING QUALITY ASSURANCE SYSTEMS
 
The purpose of this study is to determine the factors contributing to Food Industry Enterprises’ getting Quality Assurance Systems (QAS). Logistic Regression test was used to test the hypotheses set by transferring the frequency distribution results of the questionnaires conducted with enterprise authorities. Out of 118 food industry enterprises located in Sanlıurfa, only 67 of them have a Quality Assurance System (QAS) certificate. Factors like location of the establishment, level of education, establishment date and number of the staff have an effect on getting a QAS certificate. It was also determined that factors like experience, turnover and who manages the establishment do not have an effect on getting the certificate.

Keywords: Quality, Food Safety, Food Enterprises, Quality Assurance Systems, Logistic Regression


Detay

İÇERİK