Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Yabancı Diller

İsmail GÜRLER, Veysel KARSLİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SES KALİTESİ TERCİHLERİNİN ADAY İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN GÖZLEM RAPORLARINA GÖRE BELİRLENMESİ
 
Bu çalışmada, Erzurum ilinde sekiz farklı liseden İngilizce öğretmenlerinin ses kalitesi tercihlerini belirlemek için 2014-2015 eğitim yıllarında, aday İngilizce öğretmenlerinin hazırlamış olduğu 14 haftalık gözlem raporları incelenmiştir. Bu gözlem raporları, durum çalışması deseninde, Pittam (1987) tarafından hazırlanmış mevcut kodlara uygun olarak kategorik olarak ayrılmıştır. Aday İngilizce öğretmenlerinin değerlendirmeleri ekseninde, okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin ses tonlamasındaki meyilleri ve tercihleri önceden belirlenmiş hırıltılı/soluklu, fısıltılı, çatallı, burun/geniz ve yüksek/gergin ses başlıkları altında sınıflandırarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları İngilizce öğretmenlerinin % 5,3 ‘ünün hırıltılı/soluklu sesi; %34’ ünün fısıltılı sesi; %0’ının çatallı sesi, % 0’ının burun/geniz sesi ve %60,7’sinin de yüksek/gergin sesi kullanmaya meyilli olduklarını göstermiştir. Bulgular hırıltılı/soluklu, fısıltılı ve yüksek/gergin sesin genetik yatkınlık veya kişisel tercih olarak İngilizce öğretmenleri tarafından daha çok tercih edilen sesler olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği çevrede hangi ses kalitesi türünün tercih edildiğini göstermesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ses kalitesi, aday İngilizce öğretmeni, gözlem raporu, ses tipleri, yabancı dil olarak İngilizce


DETERMINATION OF THE VOICE QUALITY PREFERENCES OF ENGLISH TEACHERS THROUGH PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS’ OBSERVATION REPORTS
 
In this study, the observation reports prepared in 14 weeks’ time in 2014-2015 education years by prospective English teachers were examined to find out the voice quality preference of English teachers in eight different high schools in Erzurum. With a case study design, observation reports were categorically aggregated suitable to the pre-existing codes constructed by Pittam (1987). English teachers’ aptitude and preference to use voice quality under the pre-figured codes as breathy, whispery, creaky, nasal and tense voices were tried to be identified within the evaluations of pre-service English teachers. The research findings showed that English teachers tend to use breathy voice 5.3 percent; whispery voice 34 percent; creaky voice 0 percent; nasal voice 0 percent; tense voice 60.7 percent. The findings of this study also pointed out that tense, whispery and breathy voices were more preferable among the English teachers in general because of whether their genetic familiarity or personal choice. These findings were significant to determine the types of voice quality of teachers in English as a Foreign Language (EFL) teaching context.

Keywords: Voice quality, prospective English teacher, observation report, voice types, English as a Foreign Language


Detay

İÇERİK