Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: İşletme

Altan AYAN
ALP ER TUNGA’NIN YÖNETİM ANLAYIŞI VE LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ
 
Çalışmada öncelikle yönetim, liderlik ve liderlik tarzları kavramlarından bahsedilmiştir. Daha sonra Alp Er Tunga ve dönemi ele alınmıştır. Bunun ardından Alp Er Tunga ve dönemindeki yönetim anlayışı incelenmiştir. Son olarak Alp Er Tunga’nın liderlik tarzları irdelenmiştir. Bu kapsamda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın amacı Alp Er Tunga ve dönemindeki yönetim biçimi ve liderlik tarzlarını değerlendirmektir. Alp Er Tunga ve döneminde belirli bir yönetsel yapının olduğu, yönetim ve alt yönetim kademelerinin bulunduğu, idari sistemlerinin olduğu ve unvanların kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca Alp Er Tunga ve döneminde karizmatik liderlik tarzı, hizmetkar liderlik tarzı, etik liderlik tarzı ve stratejik liderlik tarzının sergilendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilimi, Liderlik, Liderlik Tarzları, Alp Er Tunga


SCRUTINIZATION OF THE LEADERSHIP STYLES AND MANAGEMENT PERCEPTIVITY OF ALP ER TUNGA
 
In this study, first of all, the concepts of management, leadership and leadership styles are explained. And then, Alp Er Tunga and in his period are examined. After this, the management approach of Alp Er Tunga and in his period are investigated. Ultimately, leadership styles of Alp Er Tunga are scrutinized. In this scope, various assessments are performed. The aim of the study, it is investigated to the management forms and leadership styles of Alp Er Tunga and in his period. It is concluded to Alp Er Tunga and in his period which using titles, having administrational systems, having management and sub-management levels and having managerial structure. In addition to it is resulted to Alp Er Tunga and in his period which displaying to charismatic leadership style, servant leadership style, ethical leadership style and strategic leadership style.

Keywords: Management Science, Leadership, Leadership Styles, Alp Er Tunga


Detay

İÇERİK