Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Vildan TOK DERECİ
GİYSİ TASARIM ALANINDA MODA EĞİLİM ÖNGÖRÜLERİNİ ANLAMA ÜZERİNE
 
Çalışma, giysi tasarım alanında moda eğilim öngörülerini anlama ve öngörüleri tasarım sürecine özgün bir yaklaşım ile uyarlamanın gerekliliği ve önemine odaklanmaktadır. 21. yy.da modanın hızı, aynı hızla bir sonraki sezon nelerin moda olacağını öngörme gerekliliğini gündeme getirmiş, özellikle giyim tasarım alanında doğru zamanda doğru ürünü tasarlamak, üretmek ve pazarlamanın tasarımcı ve moda markalarının başarısı için önkoşul haline geldiğine işaret etmektedir. Çalışma geçmiş ve bugünü analiz ederek geleceği tasarımcı yaklaşımıyla öngörebilme yöntemlerini ele almaktadır. Ayrıca konu kapsamında öngörü oluşturma da tasarımcının rolü ve sorumluluğunun önemi de vurgulanmaktadır. Disiplinlerarası yaratıcı faaliyet alanı olarak giysi tasarım sürecinde uzun dönem öngörülerini okuyabilme sürecin ilk aşaması olarak önem taşımaktadır. Bildiride yöntem olarak konuya ilişkin dizin taramasının yanı sıra, yazar, Türkiye temsilcisi olarak görev aldığı eğilim belirleyici bir organizasyon olan“Intercolor” Renk Kongresi deneyimlerinden yararlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Moda öngörüsü, eğilim, giysi tasarımı, tasarımcı, disiplinlerarası


About Understanding The Fashion Trend Forecasts in Field of Costume Design
 
The study focuses on the necessity and importance of understanding the fashion trend forecasts in field of costume design and adapting the forecasts in to design process with a unique approach. The pace of fashion in 21st century brought forward the necessity of predicting what will be fashion in the next season with the same speed and specifically indicates that designing, manufacturing and marketing the right product at the right time specifically in costume design area have become prerequisite for the success of the designer and fashion brands. The study deals with the methods of foreseeing the future with the designer approach by analysing the past and today. Moreover, the role and responsibility of the designer in creating forecast is emphasized under the scope of the subject. Being able to read the long term predictions in costume design process as interdisciplinary creative action area has importance as first stage. The author benefited from the experiences of ‘’Intercolor’’ Colour Congress in which she took charge as Turkey representative which is a trend determining organization besides the index scanning related to the subject as method in the paper.

Keywords: Fashion Forecast, trend, costume design, designer, interdisciplinary


Detay

İÇERİK