Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 62  Alan: İşletme

Arzu ÖZMERDİVANLI
TERÖRİZMİN ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Dünya genelinde yaşanan terör olayları gün geçtikçe artmakta ve finansal piyasalarda korku, endişe, panik ve belirsizlik yaratmaktadır. Terör olaylarının neden olduğu panic ve belirsizlik yatırımcıların güvenini ve algısını olumsuz etkilemektedir. Bu durum hisse senedi piyasalarına yansımakta ve zaman zaman hisse senedi getirilerinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma terör olaylarının, hisse senedi getirileri üzerinde yarattığı etkileri uluslararası boyutta incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 2004-2015 dönemi için 19 ülkenin hisse senedi piyasasında terörizmin hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri detaylı incelenmiştir. Küresel terör endeksi ve hisse senedi getirilerinin değişken olarak kullanıldığı çalışmada, Panel Nedensellik analizi yapılmıştır. Panel Nedensellik analizi sonucunda USA, Sri Lanka, Hindistan, Çin ve Yunanistan’da terörizmin, hisse senedi getirilerinin nedeni olduğu, bu ülkelerin dışındaki diğer ülkelerde terörizm ile hisse senedi getirileri arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Terör, Terörizm, Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları, Hisse Senedi Getirisi, Panel Nedensellik


THE EFFECTS OF TERRORISM ON INTERNATIONAL STOCK MARKETS
 
Terrorist attacks that took place around the world increase every day and create fear, anxiety, panic and uncertainty in financial markets. Panic and uncertainty caused by terrorist attacks affect adversely investor confidence and perceptions. This situation is reflected in stock market and cause a drop stock returns from time to time. This study is aimed examining the impact of terrorist attacks on stock returns international dimension. In this regard, the impact of terrorism on stock returns will be examined in detail for 2004-2015 time period and 19 countries stock markets. As a variable global terrorism index and stock returns are used and, Panel Causality analysis was made. As a result of panel causality analysis, some findings were obtained that terrorism is Granger cause of the stock returns in USA, Sri Lanka, India, China and Greece and there is no causality relationship between terrorism and stock returns in other countries.

Keywords: Terror, Terrorism, International Stock Markets, Stock Return, Panel Causality


Detay

İÇERİK