Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 60  Alan: Halk Bilimi

Selçuk Kürşad KOCA
BALKAN TÜRKLERİNİN YAKIN DÖNEM KAHRAMANLARI “YÜCELCİLER”
 
“Yücel Teşkilatı” veya kısaca “Yücelciler” 1941 yılında Makedonya’da Türklere yönelik haksızlıklara karşı durmak, Makedonya Türklerinin millî ve dinî varlıklarını korumak ve yaşatmak üzere faaliyetler yürütmek için bir araya gelen aydınların oluşturduğu toplumsal bir hareket olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla ilk Türk okulu “Tefeyyüz”ün açılması, Yugoslav radyosunda ilk Türkçe yayınların yapılması ve ilk Türkçe gazete olan “Birlik”in yayına başlamasını sağladıkları görülür. komünizm baskısı altında olmalarına rağmen insan hakları, eşitlik ve adalet fikirlerini tarihi bir şuurla hayata geçirdiklerini ve bu amaç uğrunda kurşuna dizilmek suretiyle canlarını feda ettiklerini görmekteyiz. “Yücelciler”in 1948 yılında yargılanıp suçlu bulunmaları ve birçoğunun kurşuna dizilerek idam edilmesi, verilen müebbet hapis cezaları, el konan mallar, mahkeme kararlarının Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde hoparlörlerle halka duyurulması dün olduğu gibi bu gün de Türk toplumunun hafızasında derin izlere sahiptir. Bu izlerin yansımaları gerek nazım ve gerek nesir olarak adeta bir destanın parçaları gibi günümüze kadar gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makedonya Türkleri, Yücel Hareketi, Yücelciler, Yücel Davası


LATEST HEROES OF BALKANS TURKS “YÜCELCİLER”
 
“Yucel Organization” or breifly “Yucelciler” , a social movement which is founded by highbrows, had appeared to carry out activities for standing against unjustness to Turks in Macedonia and protecting Macedonian Turk’s national and religious existince in 1941. In accordance with this purpose; they had achieved to open the first Turkish school “Tefeyyuz” , to air the first Turkish broadcast in Yugoslavian radio and to issue the first Turkish newspaper “Birlik”. Despite of they were under communist pressure, We have seen that they had sacrificed their lifes by fire squad to accomplish their ideas about equality and justice in a legendary manner. Trail of “ Yucelciler” in 1948 and to be found them guilty, to be executed most of them by fire squad, life imprisonments, to seizure of their properites and announcing of court decisions by amplifiers in Turkish neighborhouds have caused deep scars in Turkish Society’s mind in the past and still today. Reflection of these scars have been reached today through either verse or prose like parts of a legend.

Keywords: Macedonian Turks, Movement of Yücelcil, Yücelciler, Sue of Yücel


Detay

İÇERİK