Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 61  Alan: Eğitim

Safiya YILMAZ DİNÇ, Nurseven KILIÇ
SINAV KAYGISI YAŞAYAN KPSS’YE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DEĞER ALGISI: BİR NİTEL ÇALIŞMA
 
Türkiye’de her yıl milyonlarca kişi kamu personeli seçme sınavına (KPSS)’ye girmektedir. Bu kişilerden bazıları sınava yeteri kadar hazırlansalar da, sınav kaygısı yaşadıkları için sınav performansları olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, bireylerin sınav kaygısının altında yatan etkenleri belirlemek amacıyla öz-değer algılarının nasıl olduğunu incelemek anlamlı görünmektedir. Katılımcılar sekizi kız, ikisi erkek olmak üzere Ankara ilinde KPSS’ye hazırlanan10 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada görüşmelerin gerçekleştirildiği kişiler amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olarak kabul edilen “ölçüt örneklem” yöntemine göre belirlenmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış ve nitel veri toplama tekniği olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, sınav kaygısı yaşayan kişiler öz-değerlerini akademik yeterliliklerine göre yapılandırmaktadır. Düşük öz-değere sebep olan faktörlerin daha çok ebeveyn- çocuk ilişkilerinden ve sosyal onay alma kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Kişilerin daha önce girdikleri sınavda başarısız olmalarıyla ortaya çıkan akılcı olmayan inançları, daha sonraki sınavlarda kaygı yaşamalarına neden olmaktadır. Bir diğer bulgu ise algılanan öz-değer düşüklüğü katılımcılar üzerinde içe çekilme, depresyon, uykusuzluk ve öz-güven kaybı gibi bazı fiziksel ve sosyal belirtiler ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sınav Kaygısı, Öz Değer Algısı.


SELF-WORTH PERCEPTIONS OF PPSE STUDENTS WHO EXPERIENCE EXAM ANXIETY: A QUALITATIVE STUDY
 
Every year, millions of people in Turkey take the Public Personnel Selection Examination (PPSE). Even if some of those prepare well for the exam, their exam performance is negatively affected due to the exam anxiety they experience. For this reason, to determine the underlying reasons of individuals’ exam anxiety, it seems to be meaningful to investigate their self-worth perceptions. Participants consist of 10 students as eight girls and two boys preparing for the PPSE in Ankara. In the study, the participants were selected by ‘criterion sampling’ method which is accepted to be one of the purposeful sampling methods. The interviews were recorded by an audio recorder and a semi-structured interview form was used as a qualitative data collection technique. In qualitative data analysis, content analysis method was used. According to the findings of the study, those who have exam anxiety structure their self-worth according to their academic qualifications. It was also identified that low self-worth factors are mainly due to parent-child relationships and receiving social approval. The individuals’ unreasonable beliefs, which arise from previous exam failures, cause them to be anxious for the coming exams. Another finding demonstrated that low self-worth generate some physical and social symptoms for the individuals such as withdrawal, depression, insomnia and loss of self-confidence.

Keywords: Exam Anxiety, Self-Worth Perceptions.


Detay

İÇERİK