Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2013  Sayı: 39  Alan: Türk Dünyası

Murat YALMAN , Selahattin GÖNEN , Bülent BAŞARAN
LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet kullanma durumları ile internet yönelik tutumlarının belirlenmesi ve demografik özelliklerin bunlar üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Bu amaca ulaşmak için Luan, Fung, Nawawi ve Hong (2005) tarafından geliştirilen, üç alt bölümden oluşan bir ölçek kullanıldı. Bu ölçek Diyarbakır il merkezinde eğitim-öğretim faaliyeti sürdüren liselerde okuyan 423 (233 erkek, 190 kız) lise son sınıf öğrencisine uygulandı. Elde edilen verilerin analizinden; internet kullanma konusunda deneyimli olan öğrencilerin internete yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görüldü. Çalışmaya katılan hem kız hem de erkek öğrencilerin interneti “Seyrek” düzeyde kullandıkları ve cinsiyet temelinde internet tutumlarında anlamlı fark olmadığı belirlendi. Öğrencilerin % 76,6’sının daha önce ailelerine mesaj yollamadığı, % 69,7’sinin daha önce internetten ortamında yapılan tartışmalara hiç katılmadıkları, % 42,3’ünün internet üzerinden hiç gazete ve dergi okumadıkları belirlendi. Öğrencilerin % 54,4’ü internetin tek başına öğrenilebilecek bir konu olmadığını düşünürken, % 75,7’si internet konusunda tam bir bilgiye sahip olmasalar bile interneti kullanmaktan tereddüt etmeyeceklerini ifade ettikleri görüldü.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Tutum, Demografik Özellikler, Cinsiyet


HIGH SCHOOL SENIOR STUDENTS’ USE OF INTERNET TECHNOLOGIES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE INTERNET
 
The present study aimed at determining high school senior students’ use of the Internet as well as their attitudes towards the Internet and investigating the influence of their demographic characteristics on their internet use and on their attitudes towards the internet. For this purpose, a scale including three sub-dimensions developed by Luan, Fung, Nawawi and Hong (2005) was used. The scale was applied to 423 senior students (233 male and 190 female) from high schools in the central town of the city of Diyarbakir. The analysis of the data collected revealed that students experienced in Internet use had more positive attitudes towards the Internet. It was also found out that both female and male students participating in the study ‘rarely’ used the Internet and that there was no significant difference in their Internet attitudes with respect to their gender. It was also revealed that of all the students, 76,6% of them did not send any messages to their parents previously; that 69,7% of them did not ever participate in discussions in the Internet environment; and that 42,3% of them never read any newspapers or magazines via the Internet. Lastly, it was seen that among the participants, 54,4% of them thought they could themselves learn how to use the Internet while 75,7% of them stated they would never hesitate to use the Internet despite their lack of knowledge about Internet use.

Keywords: internet, attitude, demographic characteristics, gender


Detay

İÇERİK